vrijdag 30 november 2012

Recensie vader met hart én handen


Het boek vader zijn met hard én handén 2.0 is een praktisch boek over de invulling van het vadersschap op het moment dat er kinderen komen. Hoe geef je vanuit een christelijk oogpunt invulling aan het vaderschap. Daarnaast geeft het boek mooi aan hoe je invulling geeft aan je verantwoordelijkheid als vader, echtgenoot én christelijk voorbeeld in het gezin. Het boek helpt hierbij door vragen én suggesties te doen om dit echt praktisch te maken in het drukke én hectische leven op het moment dat er kinderen komen.

donderdag 22 november 2012

Regeerakkoord onderstreept noodzaak voor innovatie in de bouw en infrasector


Met het aanvallend regeerakkoord  heeft het kabinet 250 miljoen structureel gekort op het infrafonds. Voor de bouwsector betekent dit dat de koek nog kleiner wordt. De noodzaak om op zoek te gaan naar mogelijkheden om de koek weer groter te maken neemt hiermee nog meer toe. Innovatie én het realiseren van dwarsverbanden met andere sectoren zijn hiervoor noodzakelijk.  

Want de uitdagingen blijven onverminderd groot. Het realiseren van het hwbp én het deltaprogrmma, het vervangen van de grote hoeveelheid infrastructuur die de komende tijd het einde van de levensduur bereikt, én de transities op het gebied van energie én duurzaamheid die de komende tijd plaats moeten vinden.

De sector zal hiervoor op zoek moeten naar nieuwe partners. Dat geldt ook voor de financiering. Te lang is de bouw- én infrasector teveel gefocust geweest op de overheid. Met de bezuinigingen zal hieraan een einde moeten komen. De sector moet op zoeken naar nieuwe, andere verdienkansen, én de daarbij behorende (private) financiering.  Partijen die deze slag kunnen maken bouwen een onderscheidend vermogen op en verwerven een goede uitgangspositie voor als de crises ten einde komt.

zaterdag 3 november 2012

Innovatiegericht inkopen in de infrastructuursector

Op welke wijze kunnen we innovatiegericht inkopen in de infrastructuursector stimuleren? Dat was het thema van de workshop innovatiegericht inkopen tijdens het najaarscongres van de innovatietafel infrastuctuur. Na een plenaire introductie over de doelstelling van innovatiegericht inkopen, namelijk het voldoen aan het streefpercentage van 2,5% innovatiegericht inkopen zoals dit is beschreven in de Bedrijfslevenbrief van het Kabinet Rutte 1, is er in groepen verder gesproken over de kansen en belemmeringen voor innovatiegericht inkopen in de infrasector.

Tijdens de sessie ontstaat een interessante discussie naar aanleiding van de plenaire presentatie eerder die middag over standaardisatie in de procesindustrie. Want is een standaard nu belemmerd voor innovatie, of resulteert innovatie juist in een update van de standaard?

In het tweede deel van de workshop zijn een tweetal acties gedefinieerd die wellicht verder opgepakt kunnen worden richting de innovatie estafette 2013:
  • Recht om standaarden of normen te challengen tijdens of voor een aanbesteding. Standaarden en normen zijn gebaseerd op de kennis van gisteren, deze werken vaak belemmerend voor innovatiegericht inkopen. Het moet mogelijk worden om ruimte te creëren voor innovatieve producten door een standaard die ‘verouderd’ is ter discussie te stellen. Deze actie past in een tendens naar meer precommerciële afstemming.

  • Het introduceren van flexibiliteit in langlopende concessies. Innovaties hebben een stuk onzekerheid in zich, zeker op de lange termijn. Door de termijn van de concessie te flexibiliseren kan er een stukje maatwerk geleverd worden op het risico dat een innovatie niet gedurende de looptijd van een concessie kan worden terug verdiend.