zondag 29 december 2013

innovatiegericht inkopen - op weg naar implementatie

Eind november heb ik, op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken een presentatie gegeven bij de netwerkbijeenkomst van inkoop innovatie urgent over innovatiegericht inkopen bij Rijkswaterstaat en de eerste gedachten over de implementatie geschetst.  Het was een interessante bijeenkomst, met aanwezigheid vanuit diverse inkopende departementen, diverse provincies, een aantal grote gemeenten en enkele waterschappen. Een breed palet aan inkopende overheidsorganisaties dus, en wat ik zelf heel fijn vond was dat ook alle koplopers als het gaat om innovatiegericht inkopen erbij aanwezig waren.

Een kort verslag is opgetekend op de website van inkoop innovatie urgent, maar de sheets van mijn presentatie zeggen op zich voldoende.  Voor mij vormde deze bijeenkomst een kantelpunt van het maken van beleid, naar het implementeren van het beleid.  Bij Rijkswaterstaat zal 2014 in het teken staan van het verder laten landen van innovatiegericht inkopen in de diverse organisatieonderdelen.  Maar ook bij andere organisaties binnen de overheid liggen er grote kansen, het lijkt mij leuk om ook daarbij betrokken te zijn. De bijeenkomst vormde hiervoor een prima startpunt.Innovatiepolitiek - proefschrift oud collega Evert Jan Velzing


Tussen alle bedrijven door ben ik eind November aanwezig bij de promotie van Evert Jan Velzing aan de Universiteit van Amsterdam.  Ik heb met Evert Jan samen gewerkt bij het Innovatieplatform, dat was een leuke tijd met interessante discussies.   Het was goed om hem weer te ontmoeten, net als vele andere oud collega's.

Het proefschrift 'Innovatiepolitiek, een reconstructie van het Innovatiebeleid van het Ministerie van Economische Zaken van 1976 tot en met 2010' geeft een mooi beeld van de keuzes die de verschillende kabinetten hebben gemaakt als het om innovatiebeleid gaat. Er zit een beweging in tussen generiek, en specifiek beleid, waarbij veelal een grote rol is weggelegd voor het stimuleren van R&D.

Het boek biedt een goed inzicht in het ontstaan van het innovatiebeleid, de keuzes die zijn gemaakt en de onderliggende factoren daarvoor.  Het huidige topsectorenbeleid is helaas nog niet opgenomen, wellicht is dat iets voor een volgende druk.

Het proefschrift werd ook geciteerd in het technisch weekblad en deze passage wil ik u niet onthouden: " Het is alsof elk nieuw kabinet het kennisbeleid opnieuw wil uitvinden. Het promotieonderzoek van Evert-Jan Velzing aan de Universiteit van Amsterdam, naar de innovatiepolitiek tussen 1976 en 2010, onderstreept dit. Velzing komt net als de WRR tot de conclusie dat het beleid gefascineerd is door r&d en dat het bovendien hinkt op twee gedachten: de keus voor het generiek of specifiek stimuleren van r&d. Op dit moment heeft de generieke aanpak de overhand, ook al is bekend dat deze minder effectief is. Het past bij de tijdgeest en de dominante (neo)liberale stroming binnen het ministerie van Economische Zaken. Generiek beleid heeft het politieke voordeel dat het kabinet niet hoeft te kiezen en dat betekent dat het geen verkeerde keuzes maakt.

Het wachten is op een kabinet met een heldere visie op de kenniseconomie en daarvoor durft te kiezen. Duitsland bewijst dat dat kan. Ooit slaagde ons land erin een succesvolle langetermijnstrategie te ontwikkelen: het Deltaplan. Het kan dus."

woensdag 25 december 2013

Hulde aan Heinen en Hopman! Waar veel bedrijven nog wat kunnen leren!!


Vorige week donderdag werd ik gecontroleerd met een ingecalculeerd risico, bij de jaarlijkse controle bleek dat mijn CV-ketel aan het einde van zijn levensduur was. Ik heb mij verbaasd over wat er de rest van de dag gebeurde en hoe goed het bedrijf Heinen en Hopman zijn processen op orde heeft.  Na dit gezien te hebben verbaast het mij niet dat ze wereldmarktleider zijn.  Veel bouw- en installatiebedrijven kunnen echt nog wat leren van deze organisatie!

Even de timeline.
12.30 Mijn vrouw belt dat de CV-ketel is afgekeurd. Of ik naar huis wil komen, want in de loop van de middag komt de verkoopadviseur langs.
14.30 Gesprek met de verkoopadviseur. Men kan alles leveren wat er maar zo ongeveer is aan installaties.  Online heeft de adviseur inzicht in welke ketels er op voorraad liggen, waar en wanneer ze geplaatst kunnen worden.  Nog geen uur later heb ik een getekende overeenkomst liggen met een gegarandeerde all-in prijs.  Geen gezeik over eventueel meerwerk, daar kunnen veel bedrijven echt wat van leren. Als toetje een afspraak dat om 16.30 de montageploeg er is.
16.30. Installatieploeg op de stoep.  Uiteraard blijkt de ketel niet niet te passen op het frame van de vorige ketel, maar een ritje langs het magazijn en de bouwmarkt lost dat op. Om 18:00 is er weer warm water en een half uur later is de rust in huis terug gekeerd. Bij de terugmelding wordt nog even aangegeven dat er maar meteen wat 'doe het zelf leidingwerk' van een van de vorige bewoners is vervangen zodat de hele CV ruimte er weer strak bij ligt.
20:00 Er komt een bedrijf voorrijden die al het bouw- en verpakkingsmateriaal komt afvoeren. Uiteraard helemaal gescheiden. Mijn tuin wordt brandschoon achter gelaten voor het weekend.

Dit bedrijf heeft er in ieder geval 1 klant voor het leven bij. Wat een strak ingerichte organisatie en wat een service en klantgerichtheid!!!  Als de hele bouwsector zo georganiseerd zou zijn hadden we er in Nederland een aantal multinationals bij gehad.  Ben er trots op om van Heinen en Hopman klant te mogen zijn. Het is weer lekker warm in huis, ben benieuwd hoeveel mijn gas- en energieverbruik gaat dalen door deze nieuwe CV-ketel.

En nee: Men is niet heel duur. Sterker nog, ik vond de prijs zelf erg strak.  De ketel was exact conform de adviesprijs op de website van NEFIT. Ook de bijkomende kosten zijn heel reeel, ik vind het bijzonder knap dat je daarmee alle medewerkers die op een middag langs zijn geweest kan betalen.

10 jaar later - goed om te zien dat er toch veel gebeurd is in innovatie- en inkoopland.

Bij het opruimen van mijn studeerkamer aan het eind van het jaar kwam ik nog een tweetal rapporten tegen van het Innovatieplatform, die allebei nauw raken aan de thema's waar ik nu mee bezig ben. Allereest het document 'innovatie in maatschappelijke sectoren' uit april 2007, en daarnaast het advies 'grenzen zoeken, grenzen verleggen' uit 2005.  Beide rapporteren zijn van voor mijn periode bij het Innovatieplatform. Toch werd ik al lezend wel blij.  Veel adviezen zijn inmiddels geimplementeerd.  Het kan natuurlijk altijd beter en sneller, maar het laat mij in ieder geval zien dat er in ieder geval  beweging in het denken en werken zit.

Allereerst het advies 'innovatie in maatschappelijke sectoren'. In het hoofdstuk over innovatie bij vraagsturing en aanbestding zijn een tweetal adviezen opgenomen.  Allereerst het werken met experimenten met innovatieve aanbesteding, er wordt gepleit voor een SBIR-regeling. Die is er gekomen en inmiddels zijn we de volgende stap alweer aan het zetten met precommercial procurement (PCP).  Het tweede pleidooi in het advies is om meer met Business cases te werken, onder andere Willem Verbaan pleit hiervoor.  Ook dit is inmiddels gemeengoed. Bij de selectie van topsector Water projecten is er met business cases gewerkt en ook elderds binnen de overheid zie je dat businescases, ook als ze door andere partijen bij de overheid zijn ingediend, kansen krijgen.

Dan het advies 'grenzen zoeken, grenzen verleggen'. Hier wordt in hoofdstuk zeven een aantal stevige aanbevelingen gedaan over het inkoopbeleid van de overheid.
1 - Hanteer launching customership als expliciete doelstelling.  Is gerealiseerd in de bedrijfslevenbrief van het Kabinet Rutte 1. Ook de genoemde 2,5% doelstelling is hierin opgenomen.
2- Gebruik Juridische ruimte om innovatieveorderend in te kopen.  Van de vijf subdoelstellingen zijn er vier gerealiseerd.  De laatste betreft het pleidooi om juridische belemmeringen op te ruimen.  Ook hier is de afgelopen jaren veel gedaan, maar het opruimen van de ene belemmering betekent dat er weer nieuwe opkomen, hier blijft dus werk te doen.
3 - Verbeter toegeang inkoop en aanbestedingsbeleid van de overheid.  De ene aanbestedingsportal is inmiddels gerealiseeerd en ook daarnaast is hier heel veel aandacht aan besteed.
4 - Laat meer kennis inkopen bij innovatief MKB door SBIR.  Ook dit is gedaan, en zoals ik net al aan gaf lopen er nu ook al diverse precommercial procurement (PCP) trajecten
5- Versterk het strategisch vermogen bij inkoop. Ook hier zijn grote slagen gemaakt, en de aanbeveling om aan categoriemanegement te gaan doen bij de overheid is gerealiseerd.

Als je zo terug kijkt is er een hoop gebeurd.  Wat zijn dit jaar de adviezen waarvan we over 10 jaar kunnen concluderen dat ze echt een verschil gemaakt hebben?

zondag 1 december 2013

Na een half jaar commissie van aanbestedingsexperts


De commissie van aanbestedingsexperts waar ik als expert aan verbonden ben is inmiddels een half jaar op weg, zie ook mijn eerdere blog hierover. Na een rustig begin, begint langzaam aan de bekendheid toe te nemen en zien we ook het aantal klachten gestaag stijgen. Na een half jaar zijn er ruim 30 klachten ingediend, waarvan ongeveer de helft niet in behandeling is genomen, meestal om de betreffende de aanbesteding al gestart is voor 1 april 2013.

Een kleine 20 klachten zijn in behandeling genomen waarvan er al driekwart is uitgemond in een advies.  Het valt op dat er vooralsnog uitsluitend marktpartijen klagen, er zijn nog geen klachten van aanbestedende diensten.

Persoonlijk heb ik een rustig eerste half jaar gehad, blijkbaar nog geen klachten op het domein van innovatie. Nu het aantal klachten toe neemt gaat dat misschien het volgende half jaar veranderen.

Innoveren en aansprakelijkheden in de Bouw


Juist op een moment dat er veel aandacht is voor aansprakelijkheid in de Bouwsector mocht bij het CROW een presentatie geven over innovatie in projecten en de gevolgen daarvan voor aansprakelijkheden.  Vanwege de grote belangstelling waren er zelf 2 bijeenkomsten, maar omdat er een tegelijk viel met de Innovatie-estafette is deze overgenomen door een collega. Zie ook het nieuwsbericht van het CROW

In een prachtig decor van de Bataviawerf in Lelystad vond op 18 november de bijeenkomst plaats. Ook wel symbolisch voor het thema. Als je bij de VOC aanmonsterde, dan was het risico dat je niet levend terug kwam. Lukte dat wel dan was je binnen. Na een viertal presentaties van de wetenschapper, de adviseur, de verzekeraar en de opdrachtgever hebben we in groepjes doorgesproken over aansprakelijkheden en innovaties.
We hebben een interessante discussie gehad over aansprakelijkheden en innovatie in onze sector.  Ook over de rol van garanties hebben we een flink debat gehad, waarin met name Monica Chao Duivis van het instituut voor bouwrecht een stevige positie in nam.

Rondom innovatie in projecten was de conclusie dat zowel opdrachtgever als opdrachtnemer een stukje risico moeten nemen. Risicoloos innoveren bestaat niet, voor geen enkele partij.  De sector moet ook niet verwachten dat de overheid alle risico's op zich neemt, die tijd is echt voorbij.  Verder is gesproken over belemmeringen, zoals het intellectueel eigendom en hebben we een open discussie gehad over mogelijke financiele incentives voor innovatie in de bouwsector. De gedane suggesties neem ik weer mee terug naar Rijkswaterstaat.

zondag 24 november 2013

transities als onderliggende aanjager van innovatie


De afgelopen weken ben ik opvallend vaak het begrip transities in samenhang met innovatie tegen gekomen.  Transities vereisen systeemveranderingen, aanpassingen en daardoor innovaties.  Allereerst schrijft de Adviesraad voor Wetenschap en Technologiebeleid  er over in zijn publicatie 'waarde creëren uit maatschappelijke uitdagingen' zie ook mijn eerdere blog hierover.  In het advies wordt heel nadrukkelijk gepleit op regie op maatschappelijke transities door de vakdepartementen, de overheid wordt uitgedaagd om soms ook echt het voortouw te nemen, zoals ook door Mazzucato bepleit in haar boek - the entrepeneurial state

Vorige week mocht ik tijdens de leergang 'van kennis naar beleid en goverannce' die ik volg, intensief in gesprek met Jan Rotmans. Centraal stond het gedachtegoed over transitie zoals hij ook opschrijft in zijn boek 'In het oog van de Orkaan'.  Hij heeft een prachtig ,bijna visionair, verhaal, maar als je vervolgens door vraagt dan blijkt toch wel dat er ook in al deze situaties soms knelpunten zijn.  Zo blijkt dat de eerste drijvende gebieden in Rotterdamse haven toch aanbesteed moeten worden, iets wat men had kunnen weten als er in een eerdere fase inkoopprofessionals hadden meegedaan in het proces.  Ook de concessie die nu wordt voorbereid voor een van de havengebieden ga ik met interesse volgen, daar zie ik nog wel wat aandachtspunten.

Het verhaal van Jan Rotmans heeft voor mij een aantal zaken scherper gemaakt:
1 - Nederland is in transitie en wel op verschillende domeinen. Dat is iedere dag te zien.
2 - Transities zijn niet te regisseren of te managen door 1 partij, maar je kan ze wel beinvloeden door mee te bewegen.
3 - Er is een rol voor de overheid weggelegd, maar de klassieke interventies van de overheid (wetten en regels) werken vaak niet. Een andere rol is nodig. Dit kan faciliteren en verbinden zijn, maar het kan ook regie nemen bij het opschalen van ontwikkeligen en het bevorderen van marktcreatie.
4 - Transitie biedt een voedingsbodem voor innovatie.

Bijzonder om zo verschillende puzzelstukjes bij elkaar te zien vallen.

vrijdag 22 november 2013

Verdrinken in succes van de innovatie-estafette

Het is al enkele dagen stil geweest op dit blog. Excuus daarvoor, maar ik heb last van een 'te volle' mailbox en voicemailbox.  De innovatie-estafette is bedoeld om te verbinden, en dat is wel gelukt. Veel bestaande contacten opnieuw gesproken en veel nieuwe contacten opgedaan.  Nu nog de tijd om alle verzoeken voor afspraken, en alle proposities af te handelen.

Mijn workshop over innovatiegericht inkopen is gewaardeerd door de bezoekers. Het is toch altijd even nadenken hoe je op een evenement met een beursvloer waar zoveel spectaculairs te zien is, in een workshopsetting met alleen woorden en een presentatie toch een boodschap neer zet die blijft hangen. Dat lijkt te zijn gelukt. Een van de aanwezige schrijft in zijn blog positief over de workshop en noemt ook de spectaculaire voorbeelden van Rijkswaterstaat.  Wat ik ook erg leuk vind is dat hij mij inmiddels in contact gebracht heeft met de collega's van binnenlandse zaken die met Maatschappelijk aanbesteden bezig zijn. De volgende verbinding om verder vorm te geven.

donderdag 14 november 2013

Innovatie-estafette succes

Dinsdag aanwezig geweest op de innovatie-estafette. Een heerlijke dag waarin ik veel bekenden mocht ontmoeten, maar ook veel nieuwe contacten en inspiratie heb opgedaan. Lees hier een korte impressie van de dag.

In een kleine groep hebben we een interessante workshop over innovatiegericht inkopen gehouden. Nieuw inzicht wat ik uit deze workshop meeneem is om inkoop ook breder te verbinden.  Kijk vanuit een maatschappelijke behoefte (overheid) en een technologische roadmap (bedrijfsleven) naar een aantal lijnen en zorg dat deze consistent zijn:
- Opleiding. Heb ik straks de juiste mensen om mijn doelen te realiseren?
- Onderzoek. Heb ik straks de juiste kennis paraat om mijn doelen te realiseren?
- Innovatie. Heb ik straks de juiste innovatie ontwikkeld om mijn doelen te realiseren?
- Inkoop en samenwerking. Heb ik de juiste inkoop en samenwerkingsarrangementen beschikbaar om de ontwikkelde kennis en innovatie te kunnen toepassen?

Voldoende stof om de komende tijd over na te denken.

zaterdag 9 november 2013

Arup boss and infrastructure expert Terry Hill | In-depth | The Engineer

Arup boss and infrastructure expert Terry Hill | In-depth | The Engineer

Een mooi artikel overde doelen van innovatie, en de rol van marktpartijen. terry Hill, topman van het beroemde ir bureau Arup. In zijn carriere was hij ook betrokken bij het baanbrekende project Terminal 5 (T5) van London Heathrow.
Terry betoogt dat de steeds verder verstedelijkende samenleving een zeer grote behoefte krijgt aan nieuwe infrastructuur, en dat dit met de conventionele aanpak van de bouw niet gaat lukken. infrastructuur moet goedkoper gefrabriceerd kunnen worden, en de ervaringen uit andere industrien laten ons zien dat dit kan.
De productie-technology en innovatie van de auto-industrie leidde tot een baanbrekende aanpak van T5, en een vroege voorloper van BIM.  Nu dienen we opnieuw met baanbrekende innovatie de bouw goedkoper te maken. Hoe kunnen we als sector deze handschoen oppakken?

AWT - Overheid wees meer innovatiegericht

Met veel plezier heb ik deze week het advies van de Adviesraad voor Wetenschap en Technologiebeleid over 'waarde creëren uit maatschappelijke uitdagingen'. Daarmee geeft de AWT een aantal interessante adviezen aan de overheid over haar rol en verantwoordelijkheid in het innovatiedomein.

Interessant is dat de adviezen van de AWT niet nieuw zijn. Enkele weken geleden gaf Sandra Philippen, hoofdredacteur van ESB, een lezing op de leergang waar ik aan deel neem, met als kernboodschap dat het niet de markt is maar de overheid die nieuwe markten creëert. In haar blog is een korte versie van haar lezing te vinden. Ook Phlippen roept de overheid om verantwoordlijkheid te nemen bij het creeren van markten.

In het advies van het AWT komen een aantal lijnen samen.
- Bevorder marktcreatie voor producten en diensten door maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Werk aan innovatiegericht inkopen en faciliteer markten voor duurzaam geproduceerde producten.  Volgens mij zijn we hier als overheid prima toe in staat met het innovatiegericht inkoopbeleid dat de afgelopen jaren is ontwikkeld. Ook instrumenten uit het topsectorenbeleid kunnen hierbij behulpzaam zijn.
- Neem initiatief, wees regisseur en voortrekker. Die rol heeft het innovatieprogramma van Rijkswaterstaat van nature. Met de doorzettingsmacht en de kennis van de organisatie van Rijkswaterstaat (ook een aanbeveling van de AWT) zijn alle ingrendienten aanwezig om het verschil te maken in het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen.

Zowel de AWT als Phlippen verwijzen naar het boek van Mazzucato 2011 - the entrepeneurial state.  De samenvatting is zo interessant dat het boek inmiddels is besteld. Reacties van mensen die het al gelezen hebben zijn van harte welkom.

Volgens zijn alle ingrediënten aanwezig bij de overheid. Nu gaat het om de wil, durf en lef om ook echt vanuit een nieuwe rol te gaan werken.woensdag 6 november 2013

Op naar de Innovatie-estafette

Nog een kleine week en dan staat de Innovatie-estafette alweer voor de deur. Over een week laten overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen zien waartoe Nederland qua innovatie in staat is. Nog een aantal dagen voorbereiden en nog even de laatste puntjes op de workshop. Ik heb er zin in! 

Qua innovatie is het overigens een prima week. Zowel de Adviesraad voor Wetenschap en Technologie (AWT) als de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) hebben adviezen gepresenteerd over de rol van innovatie in de Nederlandse samenleving.  Binnenkort meer hierover, want ik heb ze nog niet allebei doorgenomen. Ik ben wel benieuwd naar reacties op deze stukken

Ook de begrotingsbehandelingen van EZ en IenM zijn deze week. In de eerste termijnen van beide departementen kwam het woord innovatie veelvuldig voor.  De ambities zijn hoog, en er zijn voldoende kansen om deze ambities verder vorm te geven.

Geïnteresseerd? Het maximum aantal bezoekers voor de innovatie-estafette is inmiddels bereikt. Op 18 november ben ik wel aanwezig als panellid bij een CROW sessie over de risico's en aansprakelijkheden bij Innoveren in projecten.  Ook dat gaat vast een leuke sessie worden.

zondag 27 oktober 2013

Samen sneller slimmer innoveren


In mijn vorige blog schreef ik dat de bouw en infrasector zich bewust lijkt te zijn dat er een verandering gaande is. Ook deze week is dat weer goed merkbaar. Aan het aantal voorstellen, aan de vragen en aan de hoeveelheid uitnodigingen voor spreekbeurten.

In dat verband is het toch wel handig om het boek samen sneller slimmer even te noemen. Dit boek, waar collega Ben Spiering mede auteur van is, geeft een mooi overzicht wat er aan innovatie en verandering gaan de is in de bouw.  Het is geen kant en klaar spoorboekje om tot innovatie te komen, maar wel een mooi basisingredientenboek waarin alle ingredienten staan waar je uit kan kiezen om tot innovatie te komen. Ik heb het met veel plezier gelezen en kan het iedereen van harte aanbevelen.

Inmiddels werpt ook de innovatie-estafette zijn schaduw vooruit. Het aantal inschrijvingen overtreft de verwachtingen en de RAI is op 12 november helemaal vol. Ik heb er zin in. Op de estafette verzorg ik samen met de collega's van het Ministerie van Economische Zaken ook een workshop Innovatiegericht Inkopen in de praktijk.  Dat belooft een mooi inkijkje te worden in het beleidskader innovatiegericht inkopen dat medio november zal worden vastgesteld.


zaterdag 19 oktober 2013

Is de infrasector klaar voor innovatie


De afgelopen weken valt mij steeds vaker op dat de cultuur in de infrasector aan het veranderen is. Van slachtoffer van de crises, naar het besef dat de oplossing niet meer van de overheid zal komen en men zelf aan de slag moet.  Ik zie dit terug in een frisse nieuwsgierigheid, openheid van wat er uit andere sectoren komt en nieuwe partnerschappen.

De afgelopen maand heb ik samen met een twee collega's een rondje gedaan door de sector om te spreken over inovatie in de bouwsector en de financiering ervan. Interessante om in ongeveer 5 weken tijd ongeveer alle Raden van Bestuur van de grote bouwers, de betrokken banken, toonaangevende MKB bedrijven en belangirjke opdrachtgevers langs te gaan.. Je proeft daar de wil om te zoeken naar nieuwe oplossingen.

Ook op het wegencongres enkele weken geleden zag ik dat terug. De afgelopen jaren was het somberen, klagen en mopperen op de overheid en de opdracthgevers. Dit jaar zag ik nieuwsgierigheid naar innovaties uit andere sectoren, zelfbewustzijn en een nieuw elan.  Hopelijk zet dit door, want ook de infrasector zal zichzelf uit de crises moeten innoveren.

dinsdag 15 oktober 2013

Met een frisse blik van buiten kijken naar innovatie in de watersector

Blij verrast zat ik dit weekend het afstudeerrapport van Juan Antonio Gonzalez - Moscoso te lezen. A review of the impact of the innovation policy on the innovation capacity of the water policies.  Verfrissend hoe Juan de innovatie beschrijft en in vier lagen (policy, rules, netwerk en infrastructuur) uiteen zit. Vervolgens kijkt hij naar de sector en doet aanbevelingen op ieder niveau.

In de tabel met opportunities beschrijft Juan de kansen voor het beleid en de sector om nog innovatiever te worden. Ik vond het een erg interessant rapport wat bredere aandacht binnen de topsector water verdient, want om de doelen van de topsector Water te stimuleren hebben we ook ondersteunende incentives nodig voor innovaties. Dit rapport biedt daarvoor een aantal interessante gezichtspunten.

Innovatieopgave Rijkswaterstaat gereed


Na een jaar hard werken is recentelijk de innovatieopgave van Rijkswaterstaat gepubliceerd. Ongeveer een jaar gelden daagde marktpartijen Rijkswaterstaat uit om te formuleren op welke thema's en onderwerpen we de komende jaren innovatie nodig hebben, zodat marktpartijen daarop kunnen anticiperen.  Die uitdaging is opgepakt met als resultaat de innovatieopgave. De opgave is tot stand gekomen met betrokkenheid van veel collega's, ook zijn tijdens het proces sessies gehouden met marktpartijen en kennisinstellingen om tot de juiste formulering van de thema's te komen.

De innovatieopgave is geen eindpunt, de komende tijd zullen er innovatie-cafés georganiseerd gaan worden om met markt- en kennispartijen te gaan verkennen op welke wijze we de innovatieopgave in de gouden driehoek kunnen uitwerken tot een innovatieagenda en een roadmap. Dat gaat nog een mooie interessante tijd worden.

Met het vasstellen van de innovatieopgave zijn de domeinen waarop we innovatie nodig hebben geformuleerd. Het 'wat' is daarmee scherp. De 'hoe' vraag van samenwerking en inkoop zijn we aan het uitwerken in het beleidskader Innovatiegericht Inkopen, ook dit beleid komt na vaststelling beschikbaar voor iedereen.

zaterdag 5 oktober 2013

Voortgangsrapportage Topsectoren en Innovatiegericht Inkopen gepubliceerd

Afgelopen woensdag was de innovatieconferentie van het ACTI in de Ridderzaal. Tijdens deze conferentie zijn de Nederlandse Kennis en Innovatiecontracten ondertekend.  Tegelijkertijd werden ook de voorgangsrapportage voor de topsectoren, en de voortgangsrapportage Innovatiegericht Inkopen naar de tweede kamer gestuurd.

Ik ben erg trots op de voortgang en het resultaat dat we de afgelopen jaren geboekt hebben met Innovatiegericht Inkopen binnen en buiten Rijkswaterstaat. De voortgangsrapportage Innovatiegericht Inkopen schrijft ook over Rijkswaterstaat dat 'Rijkswaterstaat het instrumentarium innovatiegericht inkopen een volwaardig onderdeel van het markt- en inkoopbeleid maakt, en er ontstaan inkoop- en samenwerkingsarrangementen met marktpartijen en kennisinstellingen om gericht invulling te geven aan de geformuleerde innovatieopgaven. Tot slot wordt er gericht gewerkt aan het opruimen van belemmeringen voor het toepassen van innovaties'

Volgens mij is dit een prachtig compliment van het Kabinet aan Rijkswaterstaat. Ook de topsector Water spreekt in haar voortgangsrapportage nogmaals het belang uit van het doorpakken op Innovatiegericht Inkopen. Ik zie er naar uit om daar mee aan de slag te gaan, medestanders zijn van harte welkom.

 

woensdag 2 oktober 2013

Oogsttijd voor Innovatie op komst

Het lijkt erop dat we rondom innovatie en innovatiegericht inkopen in de oogsttijd aangekomen zijn. De belangstelling voor deze thema's neemt toe, zowel aan publieke als private zijde. Daarnaast lijkt er ook besef en momentum te komen dat er innovatie nodig is om uit de crises te komen.

Vorige week was een belangrijke mijlpaal met de presentatie van het boek 'samen, sneller, slimmer'. Dit boek is geschreven door Ben Spiering, Willem Verbaan en Gertrud Blauwhof en geeft een interessante visie op de bouwsector, en de wijze waarop Rijkswaterstaat hierin innovatie probeert aan te jagen.  Het boek is echt een aanrader. Ook de Cobouw concludeert dat in haar recensie en kwam vorige week met de kop op de voorpagina dat 'Rijkswaterstaat vol inzet op innovatie.

De dag daarna mocht ik optreden op het wegencongres. Intessante bijeenkomst. Ik vind dat de sector echt aan het groeien is. Weg uit de slachtofferrol en het kijken en vragen aan de politiek om meer geld. Maar meer zelfbewust aan de slag met het ontwikkelen van nieuwe business en verdienmodellen samen met bedrijven uit hele andere sectoren. Ik was blij verrast en denk dat er een aantal mooie zaadjes uitgestrooid zijn.

Ook mijn eigen sessie over innovatiegericht inkopen was druk bezocht. Allebei de sessie zaten vol, leuke discussies met veel waardevolle opmerkingen.  Daar gaan we met Rijkswaterstaat verder mee. Aandachtspunt is wel de doorwerking in de keten. Ook de grote aannemers kopen in, en daar liggen ook kansen voor innovatiegericht inkopen. Dat besef mag nog wel groeien, zodat de kansen voor innovatie in de hele keten worden gestimuleerd. Hopelijk heeft mijn sessie daar een stukje aan bijgedragen.

Het was een mooie week. Ik ben benieuwd wat deze week weer brengen gaat.

zaterdag 28 september 2013

Vroeger was alles beter in de Waterbouw


Deze week was ik op de TU Delft, waar ik even de tijd had om het universiteitsblad Delft Outlook door te nemen. Hierin stond een afscheidsinterview met Han Vrijling waarin hij innovatie wegzet als zoethoudertje, en ook behoorlijk uit haalt naar het kennisniveau bij Rijkswaterstaat.

Wat ik erg jammer vind van een geronemeerd hoogleraar waterbouw, is dat het artikel een nogal hoog 'vroeger was alles beter gehalte heeft' en ook Vrijling niet met oplossingen komt.  Dat er vroeger veel meer mensen met waterbouwkennis waren is logisch, want toen werd er nog volop gebouwd aan de deltawerken.  En stel dat we meer technici bij de overheid nodig zouden hebben, waar vind je die dan?? Deze week kwam fugro met het nieuws om ingenieurs te gaan zoeken in Zuid Europa omdat ze in Nederland moeilijk te vinden zijn.

En wat betreft Innovatie:  De Deltawerken zijn een icoon van Innovatie. Dat 'zoethoudertje' is toch maar mooi de basis geweest van de carriere van Vrijling.

vrijdag 20 september 2013

Uitnodiging: boekpresentatie en seminar ‘Innoveren in de bouw’In het auditorium van De Haagse Hogeschool vindt op woensdagmiddag 25 september 2013 een seminar plaats over innoveren in de bouw. Tijdens deze bijeenkomst wordt het eerste exemplaar gepresenteerd van een nieuw boek over dat thema: Samen Slimmer Sneller. In dit boek brengen innovatiesocioloog Gertrud Blauwhof, econometrist Willem Verbaan en innovatiemanager bij Rijkswaterstaat Ben Spiering het veranderingsproces in de bouw in kaart. Dat doen zij aan de hand van theorie én een schat aan praktijkvoorbeelden.

Opdrachtgevers, ontwerpers, aannemers, installateurs, facility managers, allemaal staan zij voor de uitdaging om nieuwe wegen in te slaan. In hun bedrijven, met hun collega’s en in samenwerking met andere partijen. Samen Slimmer Sneller bevat ruim twintig interviews met ervaren topfiguren uit de sector en cases uit binnen- en buitenland. Zo komen allerlei nieuwe begrippen aan bod als bouwinformatiemanagement (BIM), ketenintegratie, slanke organisatie en levensduurbenadering. Daarnaast gaan de auteurs in op de gevolgen voor verschillende onderdelen van het bouwproces en iedereen die daarbij betrokken is.

Programma seminar en aanmelden
Tijdens het seminar vindt de boekpresentatie plaats en een paneldebat over innovatie in de bouw. Verder staan er keynotes op het programma van Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal van Rijkswaterstaat, Martin van Pernis, voorzitter van innovatienetwerk Vernieuwing Bouw en Louis de Quelerij, hoogleraar Civiele Techniek en Geowetenschappen aan de TU Delft. Aansluitend aan het seminar houdt innovatiesocioloog Gertrud Blauwhof haar intreerede als lector Innoverend Ondernemen aan De Haagse Hogeschool.

Het volledige programma van het seminar en de intreerede is te vinden op de website van De Haagse Hogeschool. Aanmelden kan via dezelfde site. Ik wil deze bijeenkomst van harte bij jullie aanbevelen. Als meelezer ben ik ook erg benieuwd wat jullie straks van het boek vinden.

woensdag 18 september 2013

Nationaal wegencongres over innovatie en samenwerken

Volgende week staat het nationaal wegencongres weer op de agenda. Dit jaar gaat het over innovatie en samenwerken. Ik ben erg benieuwd wat hierover gezegd gaat worden in een tijd van crises en bezuiniging op infrastructuur. Ter inspiratie alvast de visie van Maxime Verhagen op vernieuwing en innovatie in de sector.


Zelf ben ik de hele dag aanwezig en begeleidt ik in de middag een tweetal sessies over innovatiegericht inkopen. Nieuwsgierig, kom langs op het wegencongres.

zondag 15 september 2013

Kennis en Governance in de watersector

Deze week stond de watersector centraal.  Dat kwam grotendeels door een opleidingsmodule over kennis en governance in de watersector. Maar ook daarbuiten heb ik een aantal zeer interessante gesprekken gevoerd.

Afgelopen woensdag had ik een goed gesprek met Gerrit-Jan van de Pol van GMB. Hij ziet kansen voor de topsector Water, maar maakt zich ook zorgen over de continuiteit van investeringen door de overheid.  We hebben met hem van gedachten gewisseld over het innovatieklimaat in de sector en welke financiele en inkoopinstrumenten hierbij een handje kunnen helpen. Diezelfde avond mocht ik aanwezig zijn bij TedX-Rijskwaterstaat. Bijzonder en leuk om de verschillende ted-talks te horen. Zodra de talks online beschikbaar zijn meer hierover.

Donderdag en vrijdag stonden in het teken van de leergang "Kennis, beleid en Goverance". Bas Jonkman van de TU Delft verzorgde allereerst een uitgebreide briefing over de ontwikkelingen in de waterbouwsector en het Deltaprogramma. In de middag was ook Sybe Schaap aanwezig. Het was interessant om met hen van gedachten te wisselen over het de vraag welke kennis en competenties de overheid nog zelf in huis moet hebben om zijn kerntaken goed uit te kunnen oefenen. Alle recente media aandacht over de Oosterscheldekering was natuurlijk een mooie aanleiding om het gesprek op gang te krijgen. We hebben daarover intensief van gedachten gewisseld.

Het avondprogramma bestond uit Joost Schrijnen, programmadirecteur Zuidwestelijke Delta. Hans Leeflang als directeur Innovatie en Roel Feringa als plaatsvervangend Directeur Generaal Water.  De avond stond in het teken van de vraagstelling hoe om te gaan met een hiërarchisch georganiseerde overheid enerzijds, en multifunctionele problemen in de watersector die alleen in een netwerk op te lossen zijn anderzijds.  We hebben van de verschillende sprekers perspectieven aangereikt gekregen. Op de vrijdag hebben we intensief met de deelnemers gesproken over de sector en gekeken in welke situatie welk perspectief nu van toepassing is. Het was erg interessant om te zien hoe iedereen met deze situatie om gaat, en wanneer zich momenten voor doen waar je door van perspectief te wisselen opeens een doorbraak kan realiseren. Erg leerzaam en zeker iets om de komende tijd nog eens over na te denken en mee aan de slag te gaan.

zondag 1 september 2013

Genieten en leren van het moois dat Nederland te bieden heeft


Afgelopen donderdag heb ik mogen genieten van een aantal prachtige plekken in Nederland. In het kader van 3 jaar corporate Innovatieprogramma bij Rijkswaterstaat zijn we met een groep collega's op pad geweest om een aantal mooie projecten en plekken in Nederland te bezichtigen.

In de ochtend zijn we gestart bij Sytwende, een prachtig ruimtelijk project waarbij ruimtelijk ontwikkeling mogelijk gemaakt is door de N14 in een tunnel te brengen.  Hierdoor is het mogelijk om het omliggende gebied te ontwikkelen.  We zijn in het gebied rondgeleid door Stan Roestenberg, die vanaf de start bij het project betrokken is geweest.

We hebben een interessante rondleiding gehad. Leuk om te zien hoe de terraswoningen op het talud van de tunnel zijn gebouwd, en welke technische uitdagingen je nog tegen komt als je woningen op zo'n steil talud bouwt.  Ook op het overgang van de woningen en het dak van de tunnel (het dak is toegankelijk en ingericht als verblijfruimte), kwamen we nog een aantal bouwkundige dillema's tegen zoals bijvoorbeeld de afvoer de de riolering.  Dat neemt niet weg dat het totaalplaatje erg mooi is geworden, er is optimaal gebruik gemaakt van de karakteristieken van het landschap, de landtunnel en het talud. Een mooi voorbeeld van infra- en gebiedsontwikkeling.

Aan het eind van de ochtend zijn we aangekomen bij het cruquius gemaal aan de rand van de Haarlemmermeerpolder.  In het museum is de grootste stoommachine ter wereld te vinden, deze was nodig om de Haarlemmermeerpolder droog te pompen, dat heeft destijds 3 jaar geduurd. Ook nu is het nog imposant om dit prachtig gerestaureerde gemaal aan het werk te zien.  Het is echt een must om een keer langs te gaan.

We hebben de dag afgesloten in Hoorn. We hebben een vaartocht gemaakt gemaatk op het Markermeer bij Hoorn. Hierbij hebben we een interessant gesprek gehad met de schipper over de waterkwaliteit. Doordat het water helderder wordt groeien er steeds meer waterplanten. Gevolg is dat steeds meer jachten en zeilschepen de haven van Hoorn niet meer aan doen, omdat men geen trek heeft in waterplanten in de schroeven. Een prachtig voorbeeld van meerdere belangen op een plek.

Na het eten hebben we een stadswandeling gemaakt door Hoorn met een stadsgids. Heerlijk om naar al die Historische gebouwen te kijken en de verhalen te horen die er achter zitten.  Al met al een geslaagde dag, waarin we mochten genieten van hoe we vroeger en nu om gaan met infrastructuur- en gebiedsontwikkeling.

vrijdag 30 augustus 2013

De start van een nieuwe uitdaging op de Veluwe - 2


In juni hebben we de beslissing genomen om onze huis te koop te zetten.  Tot nu toe ben ik niet ontevreden over de reacties. Er zijn kijkers geweest, en ons huis worden goed bekeken op Funda. De afgelopen maand was het wat stiller, maar dat is logisch gezien de vakantie en het warme weer.

Positief aan de beslissing is dat het aantal meedenkende vrienden, collega's en bekenden aan het groeien is. We krijgen suggesties en tips toegestuurd van boerderijen op de Veluwe die te koop staan.  Ook hebben we diverse gesprekken gehad over wat je verder kan op een boerderij met zorg, paarden en allerlei andere activiteiten. Die gesprekken helpen ons weer om ons beeld te scherpen.

We zijn benieuwd wat het najaar ons gaat bregen. Kent u nog iemand die op zoek is naar een betaalbare maar ruime hoekwoning in midden Nederland? Attendeer deze persoon dan op deze woning die ook voor starters nog prima financierbaar is.

donderdag 22 augustus 2013

Enablers voor een transitie in de bouwsector


Deze week werd ik nog even geprikkeld naar aanleiding van het document over de circulaire economie van Michel Schuurman van MVO Nederland met als titel 'De circulaire economie laat u zich verrassen of plukt u de vruchten?' In het document beschijft Schuurman dat bedrijven di emet een lange cyclus te maken hebben, verankerd zijn in een pad-afhankelijkheid. Terugverdientijden zijn hierdoor lang, waardoor de transformatiesnelheid wordt beperkt. Het gevolg is lock-in situaties die lastig te doorbreken zijn.

Ook in de bouw- en infrasector is sprake van lange terugverdientijden. Toch zal juist deze sector zich moeten aanpassen aan de nieuwe marktomstandigheden en aan de nieuwe innovaties die vanuit andere sectoren komen en invloed hebben op de sector.

Met het vernieuwen van de innovatie-instrumenten van Rijkswaterstaat, wordt gewerkt om ruimte te creeren voor innovaties in de sectoren waarmee Rijkswaterstaat zaken doet.  De komende tijd worden de innovatieopgave (op welke thema's heeft Rijkswaterstaat innovaties nodig) en het beleidskader innovatiegericht inkopen (hoe gaan we innovatie inkopen) vastgesteld. Daarmee geeft Rijkswaterstaat invulling aan het kabinetsbeleid dat overheden ruimte moeten creëren in hun inkoopbeleid voor om het bedrijfsleven om hun concurrentiepositie te versterken.

Deze ontwikkelingen vanuit de overheid kunnen hierbij helpen, maar lossen de padafankelijkheid en lock-in positie waar de sector soms lijkt te zitten niet meteen op.  Hiervoor is het noodzakelijk dat een aantal partijen uit de sector verantwoordelijkheid willen nemen in voor de verschillende ketens in de bouwsector, en stappen durven te zetten om bestaande padafhankelijkheden te doorbreken en lock-in situaties op te heffen. Dit vraagt moed, andere coalities en misschien wel zoeken naar het onbekende. Het zal spannend zijn om te zoeken naar partijen die deze stap willen zetten.

dinsdag 13 augustus 2013

Stilte voor de storm - druk najaar op komst


Als ik naar de agenda kijk dan zijn er nog twee rustige weken te gaan. Daarna komen er veel mensen terug van vakantie en begint het weer flink druk te worden.  Dit najaar staat de afsluiting van twee intensieve trajecten op de planning. Allereerst is er de besluitvorming over de innovatieopgave van Rijkswaterstaat, een traject waarin Rijkswaterstaat in een interactief proces met medeoverheden, marktpartijen en kennisinstellingen haar eigen innovatieopgave tot 2020 heeft geformuleerd. De vaststelling ervan is een belangrijke mijlpaal voor het innovatieprogramma van Rijkswaterstaat.

Dat geldt ook voor het beleidskader innovatiegericht inkopen. Ook het vaststellen van dit nieuwe inkoopbeleid staat dit najaar op de planning, als afronding van een proces van twee jaar. Het is mooi om nu al te zien hoe inkoop en innovatie elkaar steeds beter lijken te vinden, dat biedt perspectief voor de komende jaren.

Ik hoef niet bang te zijn dat we met de afronding van deze trajecten in een gat vallen.  Begin september staat een externe gesprekronde gepland langs verschillende partijen in de bouwsector en de financiele sector. We zijn nog aan het nadenken over een nieuwe visie op testen vanuit Rijkswaterstaat, er wordt nagedacht over de financiering van innovatie bij Rijkswaterstaat en de invulling van de 2,5% doelstelling uit de bedrijfslevenbrief.  Verder moeten we het innovatieprogramma opnieuw verbinden aan de organisatie en zal ook mijn nieuwe afdeling innovatie en markt zijn positie en doelen moeten gaan realiseren.

Het wordt een mooi maar druk najaar.

dinsdag 6 augustus 2013

Embracing Open Innovation to Boost the Welsh Economy

Embracing Open Innovation to Boost the Welsh Economy   Inspirerend berichtje over hoe in Wales zeven grote bedrijven zijn uitverkoren om zich met enige begeleiding en incentives te verbinden met kleine bedrijven en andere stakeholders om tot open innovatie te komen. Misschien wat lastig om over onze topsectorenaanpak heen te leggen, maar wellicht wel een toepasbaar andere sectoren in Nederland?

maandag 5 augustus 2013

Komkommertijd?


Nu we echt middenin de vakantie zitten en er veel collega's weg zijn zou het komkommertijd kunnen zijn op het werk. Niets van dat alles. Ondanks dat de mailbox een flink stuk minder vol zit (heerlijk), zie je dat de voorbereidingen voor een druk najaar al in volle gang zijn.  Zo hebben we afgelopen week geschreven aan een volgende versie van het beleidskader Innovatiegericht Inkopen, wat mij betreft kunnen we na de zomer het besluitvormingsproces in richting vaststelling. Ook is er met de collega's van Economische Zaken bijgesproken over de plannen voor dit najaar, en werpt de Innovatieestafette 2013 zijn schaduw vooruit.  Het werken in tropenrooster verveelt nog niet, en er is nog genoeg te doen.

Tot slot werd ik deze week nog gewezen op een prachtig bedrijf, Kims Kieksjes,  voor mensen met een verstandelijke beperking. Blijkt van een partner van een collega te zijn. Harstikke leuk hoe zij haar kanjers aan het fotograferen is.

vrijdag 2 augustus 2013

Sociale innovatie in het MKB


Via een oud collega kreeg ik deze week een interessante publicatie van Syntens toegestuurd over sociale innovatie in het MKB. Het document beschrijft 9 bedrijven  uit het midden en kleinbedrijf die met sociale innovatie aan de slag zijn gegaan.  Leuk om te lezen, met name de cases over koekjesbakkerijVeldt (zelf ook in bakkerijen gewerkt) ,JAZO Zevenaar (echt lef) en LABLE (echt ruimte bieden aan vernieuwing) spraken mij erg aan.

Opvallend vindt ik dat je bij een aantal van deze voorbeelden zit dat verandering van structuur en cultuur wel degelijk samen kunnen gaan. En dat het ook snel kan. Daar kunnen we bij de overheid echt nog een hoop van leren.

zondag 28 juli 2013

Servicekoopflats, een probleem dat al jaren op de plank ligt


Gisteren besteedde Eenvandaag aandachts aan servicekoopflats. Serviceflats hebben hun beste tijd gehad. Op de huizensite Funda staan ongeveer zesduizend luxe seniorenflats te koop. De erfgenamen willen er vanwege de torenhoge servicekosten zo snel mogelijk van af. En daardoor zakken de prijzen flink: sommige van deze seniorenwoningen worden aangeboden voor slechts tienduizend euro.Deze problemen zijn niet nieuw, al in mijn afstudeeronderzoek was dit probleem zichtbaar. Toen al was zichtbaar dat de woonkwaliteit van de appartementen bonvoldoende was, er onvoldoende financiele middelen waren voor herontwikkeling, en de constructie met de hoge servicekosten en een vast afnamepakket een eindig business model was.

Er lagen wel destijds wel kanssen in het feit dat servicekoopflats als pioniers gezien werden op het gebied van combineren van wonen en zorg. Inmiddels zijn er legio alternatieven en is ook dit alternatieve business model waarschijnlijk niet meer toepasbaar.

Hoe komt het dat dit probleem de afgelopen jaren niet aangepakt is, maar alleen maar urgenter geworden is? De oorzaak en de sleutel tot een oplossing ligt bij de  eigendomsverhoudingen. Veel servicekoopflats hebben een eigendomsstructuur waarbij één of enkele eigenaren veel besluiten kunnen tegen houden. Veel bewoners zijn in de laatste fase van hun leven, en hebben geen trek in transities of grote herontwikkeling. Zolang dit dilemma bestaat zal het lastig blijven om op dit dossier een doorbraak te bereiken. Tenzij er zoveel servicekoopflats leeg komen te staan, dat de eigenaren daarvan voldoende massa hebben om de status quo te doorbreken. En dan nog zal het gezien de situatie op de huizen- en vastgoedmarkt een behoorlijke uitdaging zijn om een alternatief concept voor deze complexen te bedenken.
sitestat

dinsdag 23 juli 2013

Gaat de blaze levens redden?

Klinkt als een briljant idee.  Concept ziet er goed uit, en crowfunding campagne is succesvol verlopen.

zondag 21 juli 2013

Ondernemingsfinanciering en MKB


Het ministerie van EZ heeft een aantal interessante documenten gepubliceerd over ondernemingsfinanciering en het MKB.  Allereerst de kamerbrief, de conclusie dat de financiering aan ondernemingen onder druk staat zal niemand veassen. Wel opvallend is dat de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's), een steeds belangrijkere rol lijken te hebben met 47% van het aantal venture capital investeringen. Ook de alternatieve financieringsvormen buiten banken, crowfunding, kredietunies en MKB-obligaties, is interessant.

Bij het rapport van het Ministerie zit ook het onderzoek naar Crowdfinance. Er interessant om te lezen hoe dat aan het groeien is. De windcentrale is met 7 miljoen euro natuurlijk wel het voorbeeld van deze vorm van financiering. Het is ook een mooi voorbeeld hoe de investering duurzame energieopwekking opgehaald kan worden.

vrijdag 19 juli 2013

Hoe de sneeuwbal 'innovatiegericht inkopen' groter wordt


De laatste weken wordt mij steeds meer duidelijk dat het innovatiegericht inkopen nu echt van de grond aan het komen is. We maken vorderingen met het inkoopkader, in de komende weken hopen we de laatste aanpassingen te verwerken. En dan het besluitvormingstraject in richting vaststelling!

Dat we op de goede weg zijn blijkt ook al wel uit de toegenomen belangstelling vanuit projecten, daar moet het binnen RWS gebeuren.  We zien de belangstelling voor het innovatiegericht inkopen toenemen. Verschillende projecten komen langs voor advies, en de eerste projecten geven inmiddels aan ook echt aan de slag te willen gaan.  Ook buiten Rijkswaterstaat neemt de belangstelling toe. Andere uitvoeringsorganisaties en andere departementen hebben belangstelling. Dillema is nog wel hoe we slim met de grote belangstelling om kunnen gaan.

Tot slot zie ik ook in de markt de bekendheid en de belangstelling groeien. De eerste verzoeken om het kader te verspreiden zijn binnen, en ook het aantal voorstellen vanuit de marktpartijen neemt toe. Er zitten ook opvallend veel MKB'ers tussen die op basis van de innovatieopgave en/of het beleidskader zelf met voorstellen komen. Wel spannend of het gaat lukken dit goed en tijdig te beoordelen en af te handelen.

Het was dus weer een mooie week. Volgende week wel twee geblokkeerde dagen om even goed na te denken hoe we met een beperkte groep collega's met al die ambities en belangstelling om gaan. En om verder te schrijven aan het beleidskader. 

woensdag 17 juli 2013

Leergang Van kennis naar beleid: klimaatbeleid en energie - de betekenis van taal


Begin juli stond in de leergang 'Van kennis naar beleid' de eerste module op de agenda, deze ging over het klimaat- en energie-beleid. Een interessante module, wel zit deze vakinhoudelijk het verst weg van mijn eigen werk.

Eerste spreker van de dag was Bram Bregman. Hij is klimaatonderzoeker en is ook hoofd van de Nederlandse delegatie van het IPCC. Hij heeft een toelichting gegeven op de stand van het klimaatonderzoek en daarna hebben we een intensief gesprek gehad waarin ook de harde confrontatie tussen voor en tegenstanders in het klimaatdebat prominent aan de orde kwam.

Wat bijzonder opvalt de rol van communicatie en taal hierin.  Wat je ziet is dat voorstanders de tegenstanders proberen te overtuigen, soms met nog meer diep inhoudelijke documenten.In de groep was al zichtbaar dat door de veelheid aan inhoudelijke argumenten een soort terughoudendheid ontstaat, waardoor mensen extra kritisch worden op de argumentatie lijn. Ook bijzonder in het klimaatdebat is dat het gevaar, en de risico's heel erg overheersen.  Het feit dat er voor Nederland, en het Nederlandse bedrijfsleven in het buitenland, ook kansen liggen komt bijna niet aan de orde. Met zo'n negatief beeld biedt je ook geen perspectief aan mensen, waardoor het niet aantrekkelijk wordt om in het beeld mee te gaan.

De tweede spreker van de dag is Wim de Ridder. Hij had een interessant betoog. Het contrast met de eerste spreker kon bijna niet groter. Heerlijk optimistisch. De sfeer in de groep sloeg ook meteen om van kritisch naar constructief.  Inhoudelijk interessant is dat Wim de wet van Moore  er regelmatig bij pakt. Deze geldt niet alleen voor ICT, maar lijkt ook van toepassing op de ontwikkeling van zonnecellen. Als dat zo zou zijn, en je trekt de lijn door naar de toekomst, zou zonneenergie zo goedkoop gaan worden, dat het veruit de dominante energiebron wordt en de prijs van energie flink gaat dalen, of zelfs bijna gratis wordt.

Laatste spreker was Bouwe de Boer van de gemeente Leeuwarden, hij is bezig on Leeuwarden in 2020 onafhankelijk van fossiele brandstoffen te maken en is een eind op weg. Leuk en inspirerend om te zien hoe ver men al is in Leeuwarden. Tegelijkertijd kan er in de verhouding tussen Rijk en gemeenten ook nog wel het nodige verbeteren.

De tweede dag van de module hebben we gekeken wat de kennis uit de eerste dag zou betekenen voor het huidige beleid. Twee prominente zaken kwamen naar voren. Allereerst dat bij het klimaatbeleid taal erg belangrijk is.  Alleen maar waarschuwen zonder perspectief is niet aantrekelijk om in mee te gaan. Verder hebben we wat dieper ingezoomd op de relatie Rijk en gemeente. Wat kan je daar in deze specifieke case nog mee.

Het weekend na de module stond er in het Technisch Weekblad een interview met Egbert-Jan Sol, directeur Innovatie bij TNO over de multinationals van de toekomst. De vijf toekomstige multinationals die hij ziet sluiten aan bij wat er in de module is besproken, namelijk:
-  een machinebouwer voor de machines voor de productie.
-  Multinationals in oplsag van duurzame energie door middel van solar fuels
- Voedingsconcern dat met 3D-printers gezonde voeding op maat levert
- Deap Sea mining international die dreigende grondstoffenschaarste aanpakt
- Mobiliteitsbedrijf dat congestie op lost met geleid rijden.

Het leuke van dit rijtje is dat het een bevestiging is dat we er nieuwe kansen komen voor ons land, genoeg perspectief om de komende jaren uit de crises te komen.

woensdag 10 juli 2013

Inkoop jaagt innovatie aan


Deze week is er een speciale nieuwsbrief verschenen over Innovatiegericht Inkopen binnen Rijkswaterstaat. We zijn er nu een jaar mee aan de slag, en inmiddels worden de eerste resultaten zichtbaar. Hierbij een link naar het hoofdartikel, van daaruit is het mogelijk om door te klikken naar een drietal projecten. 

De nieuwsbrief geeft een mooi inkijkje in waar we staan. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan het beleidskader Innovatiegericht Inkopen. Verder merken we ook dat binnen en buiten Rijkswaterstaat de interesse groter wordt.  Voor iedereen die het afgelopen jaar de blogs van mij op dit thema gelezen heeft is deze nieuwsbrief een aanrader.

Meer weten over innovatiegericht inkopen, neem dan contact op en/of abonneer je op de nieuwsbrief. En uiteraard blijf ik op dit blog verslag doen van de ontwikkelingen

De oude wereld vergaat… Blijf niet in de grot! (2) – Het Nieuwe Werken Blog – Verruimt uw inzicht in Het Nieuwe Werken

Interessant blog om eens even over na te denken. Aanrader. 

De oude wereld vergaat… Blijf niet in de grot! (2) – Het Nieuwe Werken Blog – Verruimt uw inzicht in Het Nieuwe Werken


zondag 30 juni 2013

Een mooie week voor waterinnovatie


Deze week was een mooie week voor in innovatie in het waterdomein. De Minister heeft een knoop doorgehaakt voor een europese call for expression of interest (klik hier voor de brief - zie pagina 8, 2e alinea). Marktpartijen kunnen met initiatiefvoorstellen komen voor de bouw van een getijdecentrale in de brouwersdam. Een prachtig voorstel met een mooie uitdaging voor de topsector Water, ook een mooie mijlpaal voor het team van Rijkswaterstaat, het Ministerie en de provincies zuid-holland en zeeland die dit besluit voorbereid hebben.

Topsector water was daarnaast ook nog in het nieuws met het voorstel om een getijdecentrale voor de kust in de Noordzee aan te leggen, cobouw heeft hier ook donderdag in een artikel aandacht aan besteed. Een mooi voorstel waarbij ook goed is samengewerkt tussen consortium en overheidsfunctionarissen op de ambassades in het buitenland.

Naast deze 2 mooie initiatieven heb ik deze week nog een drietal gesprekken gehad met een ondernemers / consortia die met mooie innovaties in de watersector bezig zijn. Van 1 gaan we er zeker meer horen, de 2e heeft (denk ik) nog wat tijd nodig om verder ontwikkeld te worden.

Verder was het ook leuk om met verschillende overheidspartijen te kijken hoe we precommercial procurement (PCP) toepassen. Interessant om de verschillen in aanpak te zien tussen Rijkswaterstaat, en bijvoorbeeld de provincie Noord Brabant. Het was een interessante sessie waarbij er voor beide partijen zeker wat te halen en te leren viel. Nu is de uitdaging om het geleerde weer toe te passen in de eigen organisatie.

Tot slot ben ik deze week ook nog even druk geweest met het wegencongres dat er na de zomer weer aan komt. Een mooie kans om te laten zien welke kansen innovatiegericht inkopen in de infrasector kan bieden, de komende tijd gaan we werken aan de verdere invulling van die sessie.

Hoewel de vakantieperiode begint, zit er nog een hoop moois in het vat voor deze zomer. Daarover later meer.

vrijdag 28 juni 2013

Over mijn rol in de commissie van aanbestedingsexperts

In april ben ik benoemd als expert in de commissie van aanbestedingsexperts.  Daar zijn veel vragen over gekomen.  Daaromm in deze blog een korte toelichting. De commissie van aanbestedingsexperts is een commissie die is opgericht in de nieuwe aanbestedingswet, om klachten van ondernemers of aanbestedende diensten die betrokken zijn bij een aanbesteding te behandelen. De commissieleden kunnen zich laten bijstaan door experts als dat nodig nodig.  Ik ben zelf benoemd als expert op het domein van inkoop en innovatie. Dit past mooi bij mijn huidge rol als projectmanager Innovatiegericht Inkopen op het snijvlak van inkoop en innovatie.  Ik hoop dat er ook een aantal zaken uit andere sectoren langs komen, zodat we daar ook ervaring mee op kunnen doen.

Het is voor mij dus geen nieuwe baan, ik ben nog gewoon aan de slag bij Rijkswaterstaat. Ik hoop dat ik daarmee iedereen gerust stel. Het is dus een bijbaan. Omdat de commissie alleen aanbestedingen mag behandelen die gestart zijn onder de werking van de nieuwe aanbestedingswet, is het nu nog heel rustig. Vooralsnog zijn veel klachten daarom niet ontvankelijk, deze week is wel de eerste uitspraak gedaan. Klik hier voor een overzicht van de adviezen.

De realiteit van het bouwen - mooi teaser over de bouwsector

dinsdag 25 juni 2013

Kennis en beleid - de parallel met innovatie?


Deze week voor mijn leergang het boek "kennis en beleid" verbinden van Wim Derksen. doorgelezen. Interessante beschouwing van de wisselwerking zoals we deze tussen kennis en beleid kennen. Ook al is het een versimpeling van de werkelijkheid, het geeft wel een mooi overzicht op welke niveaus de wisselwerking plaats vindt en wat er allemaal bij komt kijken.

Terwijl ik aan het lezen was heb ik ook heel bewust het innovatiedomein erbij gehouden. Dan zijn er toch wel interessante parallelen te trekken.
- Kennisbehoefte beleidsmakers -   Voor innovatie wordt er nu gewerkt aan een innovatieopgave waarin de organisatie Rijkswaterstaat uiteen zet welke innovatiebehoefte zij heeft de komende jaren.
- Kennisagenda - De innovatieagenda van Rijkswaterstaat is de vraagkant. De komende jaren moeten we ook kijken hoe we samen met markt en kennisinstellingen komen tot een gezamenlijke innovatieagenda.
- Onderzoek kennisinstiuten - Voor het innovatiedomein is dit de innovatieprogramma's en projecten die worden uitgevoerd.

Interessant is nog wel de vergelijking met de kenniskamers zoals deze in het boekje beschreven worden. Bij innovatie vindt op dit moment veel afstemming plaats in de 'Gouden driehoek' tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen.  Daar zitten toch wel wat verschillen. De kenniskamers hadden meer focus op agendering, terwijl de gouden driehoek een bredere context heeft. Daarnaast is de kenniskamer echt een orgaan waar de leiding bij de overheid ligt, voor de gouden driehoek ligt het initiatief bij het bedrijfsleven.

Ondanks deze verschillen zou het toch wel interessant zijn om eens verder te kijken naar deze parallelen, er valt hier volgens mij nog wel een hoop te leren van elkaar.

zaterdag 22 juni 2013

Werken in een innovatie minded omgeving


Deze week echt een hele leuke week gehad. Er komen mooie tijden aan. De organisatie begint weer een beetje tot rust te komen na de grote kanteling van april.  Met de twee nieuwe innovatieafdelingen van Rijkswaterstaat zitten we samen met het innovatieprogramma om de tafel om afspraken te maken over samenwerking en taakverdeling waarbij we elkaar zoveel mogelijk versterken. Die afspraken beginnen zich uit te kristaliseren en ik heb er een goed gevoel bij.

Ook op de afdeling Innovatie en Markt begint de synergy steeds meer zichtbaar te worden. 'De kennisdeling met discussies met inkopers over de vraag hoe inkoop en innovatie elkaar kunnen versterken beginnen steeds interessanter te worden. Op sommige punten komen er goede kansen voorbij die we de komende tijd verder kunen verkennen. Ook met de collega's van marktcommunicatie zijn we aan het nadenken over synergie. Binnen het innovatieprogramma is veel contact met allerlei bedrijven. Datzelfde geldt voor de collega's van marktcommunicatie. Hoe kunnen we daar synergie uit halen?

Dat zal ook moeten. Want innovatie 'is in', zowel binnen als buiten de Rijkswaterstaat. Het aantal voorstellen dat we vanuit markpartijen ontvangen groeit.  Maar wat ook groeit zijn de hoeveelheid vragen vanuit projecten. Men komt steeds vaker tot de conclusie dat men innovatie nodig heeft, of dat er grote kansen liggen. Vervolgens start een zoektoch hoe dit het beste vorm te geven in de inkoop. We worden daarvoor steeds vaker gevonden, de uitdaging zal zijn om de komende maanden al deze vrager netjes en tijdig te beantwoorden en collega's te begeleiden bij hun zoektocht. Een mooie uitdaging om aan te gaan.

dinsdag 18 juni 2013

KIS en meer: Gelezen: Balkenende bedenkt hoe Rotterdam voorop b...

Mooie blog van een collega!

KIS en meer: Gelezen: Balkenende bedenkt hoe Rotterdam voorop b...: Dit weekend een promo-bijlage over Rotterdam in de krant met daarin een two-pager van Jan Peter Balkenende over innovatie. Hij introduceert ...klink op de link om verder te lezen.

zaterdag 15 juni 2013

Provincie regelt even 12 weken verkeerschaos in de regio Eemland -2


We zijn al een eind op weg met de wegwerkzaamheden aan de N199.  Het goede nieuws, er zijn niet nog meer doden gevallen. Dat is een klein wonder. Zowel op de Bisschopsweg als op de Zevenhuizerstraat is het momenteel hartstikke druk en op bepaalde momenten ronduit gevaarlijk.

Na alle grote woorden in de gemeenteraad is het ook daar weer stil. De gemeente en de provincie hebben nog even zitten zwartepieten wie er nu de burger slecht (zeg maar niet) geinformeerd had. Maar al dezelfde dag werden de rijen gesloten.

Wel wist men nog even te melden dat het stoplicht bij Eembrugge beter was afgestemd, zodat er nu minder lang gewacht hoeft te worden. Daar heb ik dus de afgelopen jaren alles bij elkaar opgeteld uren verspeelt, omdat toen blijkbaar wel geoorloofd was om automobilisten onnodig te laten wachten.

Nog een paar weken te gaan. Het is te hopen dat het weer goed blijft. Dan is het dorp voor de Spakenburgse dagen weer een beetje normaal te bereiken.

Inmiddels is het project Laakzone van start gegaan. Dat betekent ook een brug aanleggen bij de Zevenhuizerstraat, en bij de Nijkerkerweg. Dat alles om de laak te verbinden met de nieuwe wijk. Zal ongetwijfeld weer een hoop gedoe geven. Het scheelt wel een hoop sluipverkeer vanuit Nijkerk

Re-thinking Progress: The Circular Economy

De laatste weken ben ik diverse keren in aanraking gekomen met het begrip circulair inkopen. Toch maar eens een handig filmpje hierover opgezocht. Heeft u goede voorbeelden van circulair inkopen door overheidsorganisaties dan houd ik mij aanbevolen.

vrijdag 14 juni 2013

Verbinden, verbinden en verbinden

Deze week was er eentje van verbinden. Per 1 april hebben we bij Rijkswaterstaat een nieuwe organisatiestructuur. Dat is even wennen en oefenen, maar er begint steeds meer lijn in te komen. Wat we als directie Inkoop en Contractmanagement en als afdeling Innovatie en Markt willen wordt steeds duidelijker.  Nu is het zaak om de verbindingen weer goed te leggen. Wat want is de taakverdeling met de andere innovatieafdeling bij een ander onderdeel van Rijkswaterstaat. Dsarnaast hebben we 4 inkoopdomeinen en komen er soms vragen langs die zowel voor de innovatiecollega's als voor de inkoopcollega's interessant zijn.  Wat dat betreft is het echt een tijd van oefenen.

Ondertussen gaat ook het werk gewoon door. Vorige week was er overleg in de 2e kamer over de topsectoren en ook de stuurgroep van het kabinetsprogramma Inkoop Innovatie Urgent is bijeen geweeest. Dat vraagt voorbereiding en ook na afloop komen er vervolgacties terug die opgepakt moeten worden.

Daarnaast weten de marktpartijen ons steeds beter te vinden. Verschillende bedrijven komen met voorstellen. Daar moet naar gekeken worden, soms samen met inhoudelijke experts, en vervolgens wordt het afgehandeld. Het is leuk om te zien hoeveel innovatieve kracht er in het bedrijfsleven zit, en te kijken of we daar ook vanuit Rijkswaterstaat ons voordeel mee kunnen doen.dinsdag 11 juni 2013

De start van een nieuwe uitdaging op de Veluwe

De afgelopen weken is een droom een flinke stap dichterbij gekomen. We hebben besloten om samen met mijn ouders onze huizen te verkopen en op zoek te gaan naar een nieuwe boerderij op de Veluwe. Een grote wens om de paarden bij huis te hebben gaat daarmee in vervulling. Voor Danielle biedt een boerderij op termijn kansen om te kijken of ze bij huis kan gaan werken. Of met paarden, of met zorg. Of misschien met een combinatie van beiden??

De afgelopen weken is een grote stap gezet met het selecteren van de makelaar en het te koop zetten van de twee huizen.  Het plaatsen van het 'te koop' bord in de tuin is gevoelsmatig een grote stap. Het maakt de keuze definitief, en brengt ook het nieuwe dichterbij.

We hebben er zin in. Voorlopig ligt de focus eerst op de verkoop. Kent u iemand die een mooie woning zoekt in het centrum van Nederland. Attendeer hem of haar op dit prachtige huis.

dinsdag 4 juni 2013

Prachtige innovaties in de GWW sector

Met alle organisatieveranderingen die er nu binnen Rijkswaterstaat, en de rest van de overheid, aan de gang zijn, is het soms best lastig om de open blik naar buiten vast te houden.  Vorige week stonden er gelukkig weer een aantal afspraken in de 'buitendienst' op het programma. Heerlijk om het weer even niet over structuur en verantwoordelijkheden te hebben, maar over concrete innovaties in gesprek te gaan.

Afgelopen woensdag samen met een aantal Rijkswaterstaat collega's op bezoek geweest bij Rasenberg in Breda. Ook mensen van Van Weezenbeek specialties waren aanwezig bij het bezoek. Het was een interessante ochtend. Naast het innovatieklimaat in de GWW-sector in het algemeen hebben we specifiek gesproken over 100% duurzaam asfalt. We hebben ook de site en de asfaltcentrale van Rasenberg bezocht waar het 100% duurzame asfalt geproduceerd wordt. Persoonlijk vond ik het ook echt leuk om weer even wat dieper in mijn studierichting Civiele Techniek bezig te zijn.  Later die dag heb ik nog een interessant gesprek gehad over een veelbelovende innovatie in de waterbouw, waarbij we met name gekeken hebben naar financieiringsmogelijkheden en aanbestedingsvormen om deze innovatie verder op te schalen.

De dag daarop hebben we met een aantal collega's gekeken hoe we willen omgaan met Marktinitiatieven die bij Rijkswaterstaat worden ingediend. Via digitale media is het voor marktpartijen steeds makkelijker om Rijkswaterstaat, en de bestuurlijke en politieke top van het Ministerie te benaderen. Dat dit gebeurd is goed, maar voorstellen die worden aangereikt moeten weer verder uitgezet worden in de organisatie en worden teruggekoppeld.  Aan de hand van een set concrete voorstellen hebben we gekeken wat we daar kunnen verbeteren. Daarnaast willen we als Rijkswaterstaat niet alleen reageren op marktcontacten, maar daar ook proactiever in zijn.  Het was een leuk gesprek, met een aantal goede uitkomsten om weer verder aan te werken.

Persoonlijk houd ik in ieder geval aan deze week over dat er, ondanks de crises, in de bouw- en gww-sector gewerkt wordt aan prachtige innovaties, soms ook samen met allerlei technologische partijen. Daar mag de zeker trots op zijn, en dit soort pareltjes verdienen absoluut meer aandacht dan ze nu soms krijgen.

vrijdag 24 mei 2013

Bevlogenheid en passie bij fort wierickerschans

Gisteren een intensieve maar gezellige teamdag gehad op fort Wierickerschans. Naast een intensief inhoudelijk programma hebben we ook een rondleiding gehad van een van de bevlogen vrijwilligers van het fort. Goed om te zien hoe historie, cultuur en omgeving samen komen en hoe er vanuit het heden aan de toekomst van het fort en zijn omgeving wordt gewerkt. Het was erg inspirerend om te zien hoe men hier bezig is om verleden, heden en toekomst te verbinden op deze prachtige plek.

De beleving is heel goed samen te vatten in de afsluitende zin van onze gastheer. 'Solide, duurzaam, en morgen is er weer een dag.  Als je in de buurt bent is fort Wierickerschans een absolute aanrader om even langs te gaan.

zondag 19 mei 2013

Terugblik op rapportage samenwerking en innovatie in de bouw

Dit weekend kwam ik op de studeerkamer nog een rapport tegen van TNO en EL&I over samenwerking en duurzame innovatie in de bouw. Destijds wel even snel doorgenomen, maar al snel weg gelegd. Dit weekend heb ik het rapport nog eens doorgelezen, en er zitten goede analyses in.

Wat er inhoudelijk over duurzaamheid, integraliteit, het opkomen van nieuwe industrieen, en andere business modellen wordt geschetst, zie je op sommige plaatsen in de sector al gebeuren. Wat mij ook erg op viel is dat er wordt gepleit voor een overheid die meegebeweegt naar een nieuwe situatie. Daarvoor zijn meedenkende ambtenaren nodig met een ondernemende houding.

Hierover maak ik mij toch wel zorgen. De overheid is aan het krimpen onder druk van de bezuiniging. Overhead wordt gedrukt en wat er wel gedaan wordt moet sober en lean.  Meedenken en meebewegen wringt dan met meebewegen, meedenken en meewerken. Hier en daar zijn er wel lichtpunten te zien, maar het wordt spannen of de overheid deze gevraagde rol waar kan maken in een tijd van bezuiniging

zaterdag 18 mei 2013

Provincie regelt even 12 weken verkeerschaos in de regio Eemland


Iemand zich al afgevraagd waarom de files op de A28 rondom Amersfoort de laatste weken wat langer zijn?  Dat kunnen we, los van de regen op enkele dagen, toeschrijven aan de provincie Utrecht.  Die hebben namelijk in al hun wijsheid besloten om de N199 tussen Bunschoten en Amersfoort te renoveren.  Voor een stukje van 2 kilometer hebben ze maar liefst 12!! weken nodig.  Onbegrijpelijk dat dit zolang moet duren. De aanbesteding is op laagste prijs. Maatschappelijke kosten en ergenis bij de mensen die hier wonen doet er blijkbaar niet toe.

Het gevolg is een dagelijkse verkeerschaos in de Eempolder bij Bunschoten. De belangijkste uitvalsroute richting de A1 ligt er gewoon drie maanden helemaal uit. In de spits is het onmogelijk om de A1 te bereiken, helemaal als de provincie besluit om de eembrug bij Baarn nog een poosje open te zetten.  Deze week 's ochtends al 2x een half uur genoten van het gras in onze polder. 's avonds is het meestal iets minder heftig.   De route Nijkerk - Bunschoten - Baarn was voor veel forenzen een alternatief voor de files op de A28 bij Amersfoort. Tot de zomer helaas niet meer.

Ook de bus is geen oplossing. Die mag namelijk over het fietspad waar honderden scholieren overheen fietsen naar Amersfoort. Die vertraging is ongeveer net zo groot als met de auto begrijp ik inmiddels. Daarnaast zijn er nog enkele polderweggetjes die alleen toegankelijk zijn voor bestemmingsverkeer. Ook oom agent heeft inmiddels bedacht dat er hier niemand fatsoenlijk de weg op kan, en is daar 's ochtends hard bezig geld voor de schatkist te verdienen.

Doet de gemeente er dan niets aan? Daar zat iedereen lekker te slapen, en toen een week van tevoren de eerste vragen kwamen was er natuurlijk niets meer aan te doen.  De wethouder gaat nog even overleggen met de provincie of de brug over de eem in de spits misschien dicht kan blijven.

Nee, de gemeenteraad houdt zich liever bezig met de verrommeling van de polder. Bij menig boerderij liggen namelijk bergen zand, aldus raadsleden. Niet zo vreemd als je ziet dat de polder regelmatig een moeras is i.p.v. een polder, dan heb je zand nodig om je landerijen op te hogen.  Maar in plaats van met het waterschap in gesprek te gaan over de waterstand, gaat handhaving uitzoeken of dat zand daar eingenlijk wel mag liggen.

Voor verrommeling heb ik nog wel wat tips voor de gemeente. Ten Oosten van Bunschoten staat langs de Nijkerkerweg geen boom meer overeind, dat is pas verrommeling en aantasting van het landschap. Verder komt er bij de kooi een prachtige horeca gelegenheid. Helaas staat er een installatie op het dak  (in werkelijkheid is de installatie veel groter dan op de schets op de website) waar men op menig industrieterrein jaloers op is. Dat de gemeente een bouwvergunning afgeeft voor een beeldbepalend gebouw, dat begrijp ik dan weer niet als verrommeling zo belangrijk is.