maandag 31 december 2012

Benut de crises voor Innovaties

Heerlijke column van DG Rijkswaterstaat Jan Hendrik Dronkers in de cobouw, ik hoef er niets aan toe te voegen. - Open hier -

zondag 30 december 2012

Werken vanuit talent, persoonlijk en als sector


In de kerstperiode heb ik een tweetal interessante boeken gelezen. Ik kies voor mijn talent van Luk Dewulf van Kessels & Smit en Ontdek je sterke punten van Marcus Buckingham.  Twee interesante visies die een ander perspectief kiezen.  Ontwikkel je talent en versterk waar je goed in bent, in plaats van de klassieke focus op tekortkomingen onder competenties die minder ontwikkeld zijn.

In mijn werk heb ik het voorrecht dat er zowel aandacht is voor sterke als minder sterke competenties, dus ik heb niets te klagen. Toch is het wel weer even goed om vanuit een ander perspectief naar jezelf te kijken.  Ook het komende jaar ga ik mij weer focussen op mijn talent en waar ik goed in ben, en ik wil ook kijken in hoeverre ik collega's hierbij kan faciliteren.

De vraag is ook interessant of je dit principe ook breder kan toepassen. In de bouwsector zijn het zware tijden. Af en toe bekruipt mij het gevoel dat er wel erg veel nadruk ligt op hoe zwaar het allemaal is.  Ik besef mij, als je bedrijf of je baan op het spel staat is het ook echt zwaar. Maar ook in de bouw mag en moet het andere perspectief naar voren komen. Het barst in de bouwsector van talent, ambitie en creativiteit.  Het inzetten van dit talent zal de sleutel zijn om uit de crises te komen.  Daarom hoop ik dat ook voor de bouwsector 2013 het jaar van het werken vanuit talent en passie mag zijn.

zaterdag 22 december 2012

Belangstelling voor innovatiegericht inkopen neemt toe

Terugkijkend op het jaar 2012 is er maar 1 conclusie mogelijk. Innovatiegericht inkopen wordt als instrument steeds belangrijker.  De belangstelling neemt toe, en de voorwaarden zijn gecreerd om de komende jaren hierop echt door te pakken. 

- De bouwsector heeft het moeilijk, de crises is fundamenteel en de komende jaren zullen zwaar zijn door dalende overheidsbestedingen.  Steeds meer wordt duidelijk dat tradtionele taart kleiner wordt, de sector zal de taart dus groter moeten maken door in te zetten op nieuwe ingredienten. Duurzaamheid, energieopwekking, biomassa.  Bedrijven die hierop inzetten staan straks gesteld voor de uitdagingen na deze crises.
- Ook bij de overheid worden de dalende budgetten voelbaar, en innovatie komt pas echt los bij urgentie. Het tradiotionele model van stimuleren van innovaties via subsidies kan niet meer, het topsectorenbeleid heeft nieuwe randvoorwaarden gezet voor samenwerking in de gouden driehoek. Tegelijkertijd is wel zichtbaar dat nu inzetten op innovatie kan resulteren in grote besparingen op lange termijn. Innovatie is dus een alternatief voor bezuinigen via het 'kaasschaafmodel' . Misschien wel belangrijk,  het inzetten op innovatie door de overheid ondersteund de exportpositie van het Nederlandse bedrijfsleven.

De zoektocht om het aanbestedingsbeleid van de overheid de juiste prikkels in te zetten voor innovatie is in goede gang. Met de ambitie om 2,5% van het inkoopbudget van de overheid in te zetten voor innovatie hebben we een ambitieuze doelstelling neergelegd. Ik zie er naar uit om hier ook in 2013 aan te werken, en inkoop en innovatie aan elkaar te verbinden en te versterken. Ik wens iedereen fijne feestdagen toe.;

vrijdag 30 november 2012

Recensie vader met hart én handen


Het boek vader zijn met hard én handén 2.0 is een praktisch boek over de invulling van het vadersschap op het moment dat er kinderen komen. Hoe geef je vanuit een christelijk oogpunt invulling aan het vaderschap. Daarnaast geeft het boek mooi aan hoe je invulling geeft aan je verantwoordelijkheid als vader, echtgenoot én christelijk voorbeeld in het gezin. Het boek helpt hierbij door vragen én suggesties te doen om dit echt praktisch te maken in het drukke én hectische leven op het moment dat er kinderen komen.

donderdag 22 november 2012

Regeerakkoord onderstreept noodzaak voor innovatie in de bouw en infrasector


Met het aanvallend regeerakkoord  heeft het kabinet 250 miljoen structureel gekort op het infrafonds. Voor de bouwsector betekent dit dat de koek nog kleiner wordt. De noodzaak om op zoek te gaan naar mogelijkheden om de koek weer groter te maken neemt hiermee nog meer toe. Innovatie én het realiseren van dwarsverbanden met andere sectoren zijn hiervoor noodzakelijk.  

Want de uitdagingen blijven onverminderd groot. Het realiseren van het hwbp én het deltaprogrmma, het vervangen van de grote hoeveelheid infrastructuur die de komende tijd het einde van de levensduur bereikt, én de transities op het gebied van energie én duurzaamheid die de komende tijd plaats moeten vinden.

De sector zal hiervoor op zoek moeten naar nieuwe partners. Dat geldt ook voor de financiering. Te lang is de bouw- én infrasector teveel gefocust geweest op de overheid. Met de bezuinigingen zal hieraan een einde moeten komen. De sector moet op zoeken naar nieuwe, andere verdienkansen, én de daarbij behorende (private) financiering.  Partijen die deze slag kunnen maken bouwen een onderscheidend vermogen op en verwerven een goede uitgangspositie voor als de crises ten einde komt.

zaterdag 3 november 2012

Innovatiegericht inkopen in de infrastructuursector

Op welke wijze kunnen we innovatiegericht inkopen in de infrastructuursector stimuleren? Dat was het thema van de workshop innovatiegericht inkopen tijdens het najaarscongres van de innovatietafel infrastuctuur. Na een plenaire introductie over de doelstelling van innovatiegericht inkopen, namelijk het voldoen aan het streefpercentage van 2,5% innovatiegericht inkopen zoals dit is beschreven in de Bedrijfslevenbrief van het Kabinet Rutte 1, is er in groepen verder gesproken over de kansen en belemmeringen voor innovatiegericht inkopen in de infrasector.

Tijdens de sessie ontstaat een interessante discussie naar aanleiding van de plenaire presentatie eerder die middag over standaardisatie in de procesindustrie. Want is een standaard nu belemmerd voor innovatie, of resulteert innovatie juist in een update van de standaard?

In het tweede deel van de workshop zijn een tweetal acties gedefinieerd die wellicht verder opgepakt kunnen worden richting de innovatie estafette 2013:
  • Recht om standaarden of normen te challengen tijdens of voor een aanbesteding. Standaarden en normen zijn gebaseerd op de kennis van gisteren, deze werken vaak belemmerend voor innovatiegericht inkopen. Het moet mogelijk worden om ruimte te creëren voor innovatieve producten door een standaard die ‘verouderd’ is ter discussie te stellen. Deze actie past in een tendens naar meer precommerciële afstemming.

  • Het introduceren van flexibiliteit in langlopende concessies. Innovaties hebben een stuk onzekerheid in zich, zeker op de lange termijn. Door de termijn van de concessie te flexibiliseren kan er een stukje maatwerk geleverd worden op het risico dat een innovatie niet gedurende de looptijd van een concessie kan worden terug verdiend.

vrijdag 26 oktober 2012

Andere verdienmodellen in nieuwe tijden?

Nieuwe tijden vragen nieuwe verdienmodellen. Dat bleek ook deze week maar weer.  Vanuit mijn trekkerschap van het thema 'financiering en andere contractvormen' uit de SKIA IenM, ben ik deze week in aanraking gekomen met een aantal interessante ontwikkelingen.

Zo heb ik onder andere bijgepraat met de collega's bij DG Ruimte en Water die zich bezig houden met gebiedsontwikkeling.  Daar zijn het zeker andere tijden, met een stilgevallen woningsmarkt, een vastgoedbubbel en een grondbubbel achter de kiezen.  Hoe kun je in zo'n situatie gebiedsontwikkeling vorm geven?   En richt je je dan op de grote ontwikkelingen, of volg je veel meer de bottum-up benadering en faciliteer je wat er in de samenleving gebeurd?  Het gebied Heijplaat is een interessant voorbeeld van die laatste benadering.

In de infrasector zijn het lastige tijden, zeker nu de overheidsbudgetten de komende jaren nog kleiner zullen worden. Dé tijd dus om op zoek te gaan naar innovatie naar nieuwe verdienmodellen.  Op het najaarscongres van de innovatietafel infrastructuur hebben we hierover nagedacht.  Een leuke bijeenkomst, met name de stelling dat 'beter benutten van infrastructuur de doodsteek is voor de infrasector' gaf de nodige discussie.  Wel een terechte discussie overigens.  De infrasector zal zich moeten verbinden met andere sectoren en technologien om ook op de maatschappelijke vragen van de toekomst een antwoord te kunnen aanbieden.

Zelf mocht ik nog een workshop innovatiegericht inkopen faciliteren. Na een plenaire inleiding hebben we in twee groepen verder gediscussieerd en zijn er kansen en belemmeringen in kaart gebracht.  Dit leverde weer een aantal mooie punten op om het komende jaar aan verder te werken richting de innovatie estafette 2013.

zondag 21 oktober 2012

Faciliteren van innovatie door de overheid


Hoe faciliteer je als overheid innovatie in de markt en wat is dan je eigen rol hierbij. Dit is toch wel mijn week in 1 zin. Op maandag een aantal interessante gesprekken gehad over de randvoorwaarden. Allereerst gesproken met een groep collega’s over de kansen en risico’s van social media. Hoe ga je hier mee om bij grote infrastructuurprojecten, tijdens aanbestedingen en daarna? Op basis van de gesprek zijn we nu bezig om een idee te ontwikkelen om de bewustwording op dit thema binnen Rijkswaterstaat aan te jagen.

Daarna hebben we gesproken over een aantal projecten uit het Kabinetsprogramma Inkoop Innovatie Urgent. Een aantal projecten lopen goed, op enkele moeten we nog bijsturen. De dag eindigde met een stevig maar leuk gesprek over intellectueel eigendom. We hebben gesproken over de vraag hoe je om gaat met intellectueel eigendom bij een publiek privaat samenwerkingsverband dat wellicht opgestart gaat worden om een technologische innovatie de komende jaren verder te brengen.

De dinsdag en de woensdag hebben voor een groot deel in het teken gestaan van het voeren van gesprekken met potentiële teamleden. Altijd leuk om ambitieuze en inspirerende collega’s te leren kennen en samen te ontdekken of er een klik is qua werkzaamheden, ontwikkelpunten en natuurlijk op persoonlijk niveau. Ik denk dat ik de komende weken een aantal nieuwe mensen toe kan voegen aan mijn team.

Ook bij de Rijksgebouwendienst hebben we gesproken over de toekomst van innovatie. De Rijksgebouwendienst heeft een programma om innovatie technologie te stimuleren. We hebbe met de collega’s van de Rijksgebouwendienst gedeeld hoe Rijkswaterstaat met innovatie en duurzaamheid om wil gaan, en hoe we bezig zijn om richting te geven aan de lange termijn met een uitvoeringsagenda en de innovatieagenda waar aan gewerkt wordt. Zelf ben ik weer onder de indruk van de wijze waarop de Rijksgebouwendienst haar fondsen vrij speelt, namelijk door de installaties beter in te regelen waardoor de energiekosten omlaag gaan, dat zou ook bij andere delen van de overheid prima moeten kunnen.

Donderdag ben ik na een aantal weken weer terug geweest op de Verkeerscentrale Wolfheze. Wat is er in die weken veel gebeurd! Het eindresultaat begint al echt zichtbaar te worden, en het is nog mooier dan de beelden die we hadden toen het ontwerp gemaakt werd.

Tot slot heb ik deze week het boekje ‘Slim Combineren met de Meerwaardescan’ door genomen. De publicatie is nu bijna een jaar oud. Zijn er mensen die met dit boekje in de hand ook echt meerwaarde hebben gerealiseerd in projecten het afgelopen jaar, concrete voorbeelden zouden mij hier erg bij helpen.

woensdag 12 september 2012

Innovatie-energie richten

Vorige week heb ik een groot deel van mijn tijd besteed aan de innovatieopgave van Rijkswaterstaat.  Wat hebben we de komende 10 to 15 jaar aan innovatie nodig als je kijkt naar de doelen van Rijkswaterstaat en de productieopgave zoals die eraan zit te komen.  Interessante vraag, waarbij we allereerst intern met collega's hebben gekeken welke productieopgave er aan komt voor Rijkswaterstaat, en waar innovatienoodzaak zit om onze doelstellingen te realiseren.  De dag daarop hebben we met een groot aantal private partijen dezelfde opgave weer doorgenomen en gekeken waar private partijen innovatiekansen zien.  Interessante en inspirerende dagen, met tevens een weerzien met veel bekenden uit mijn topsectoren tijd. De komende dagen wordt alles uitgewerkt en tot november gaan we dit zowel intern als in overleg met onze collega's uit de markt en de kenniswereld verder ontwikkelen en de inspanningen richten.  Een spannend proces, dit is echt pionieren.  Het betrekken van nieuwe opkomende sectoren  is wel een aandachtspunt.

Daarnaast heb ik de afgelopen dagen echt slagen gemaakt met innovatiegericht inkopen. Het plan van aanpak staat en is met het management gedeeld.  Ik kan door werken richting vaststelling. Ondertussen heb ik de projecten bezocht die allereerst ondersteund gaan worden en wordt scherper wat er nodig is en waar kansen liggen.  Ook de synergie met het nieuwe ondernemingsplan en de nieuwe organisatie begint mij langzaam aan steeds scherper te worden. Mijn pad leidt mij door veel onderdelen van de organisatie en resulteert in boeiende en inspirerende gesprekken.

Ook buiten Rijkswaterstaat druppelt mijn nieuwe rol door. Dat bleek wel op de eerder gememoreerde dag met de marktpartijen. Er is veel belangstelling en enkele bijpraat afspraken zijn gemaakt.  Ook collega overheden kloppen inmiddels aan. Vorige een leuk gesprek gehad over het inkopen van een innovatie rondom de herontwikkeling van vliegbasis Soesterberg. Ongeveer in mijn achtertuin. Leuk en enthousiast gesprek.

Tot slot ben ik zojuist langs geweest bij battleofconcepts leuk bedrijf dat als incubator is ontstaan bij de Universiteit en Hogeschool Utrecht.  Het was weer even verfrissend en vernieuwend om te zien hoe zij de kracht en energie van studenten weten aan te boren.  Dit pas heel goed bij de ambitie van het Ministerie om de kracht van de samenleving veel meer in te zetten.  Ik heb een aantal leuke ideeën opgedaan hoe we hier binnen het Ministerie van I&M, en binnen Rijkswaterstaat misschien vorm aan kunnen geven.

maandag 3 september 2012

Bijgespijkerd op de TU Delft

Afgelopen week heb ik als slot van de zomer een week op de TU Delft doorgebracht in het kader van de IenM Summercourse.   Met een groep medewerkers van het Ministerie zijn we een week bijgespijkerd als eht gaat om transport & logistiek, beleid en de financiele kant daarvan zoals de MKBA's.

De kennis die 's ochtends in de college's is aangereikt konden we 's middags meteen toepassen op een casus, namelijk die van de ontwikkelingsopgave op de spoortunnel Delft. Het was een leuke casus om aan te werken.  Er werd met gemengde teams vanuit de verschillende organisatieonderdelen van het Ministerie, daarmee kwwam de spanning tussen bereikbaarheid, veiligheid, duurzaam en natuurlijk het financiele plaatje ervan scherp naar boven.  Aan het eind van de week hebben alle teams hun voorstel gepresenteerd.

Deze week weer vol aan de slag met Innovatiegericht Inkopen. Het wordt nu belangrijk dat het team bemenst gaat worden, want collega's maar ook andere organisaties weten mij steeds meer te vinden.

dinsdag 7 augustus 2012

Deze zomer op weg naar een nieuwe klus

De afgelopen weken hebben voor mij in het teken gestaan van een overstap van het werk waar ik de afgelopen 2 jaar mee bezig geweest ben naar een nieuwe klus.  Door de overlap van beide zaken is het ondanks de vakantieperiode toch nog best wel druk.

In de Verkeerscentrale in Wolfheze hebben we in juli een spannende mijlpaal gepasseerd. Het verkeersmanagement is verhuisd naar een nieuwe (tijdelijke) bedienruimte.  Dit betekent ook dat het verkeersmanagement nu plaats vindt op de nieuwe architectuur, en nieuwe digitale systemen.  Op de dag van de verhuizing is nog één verkeerd ingesteld IP-adres gevonden, maar dit was met 10 minuten weer opgelost.  Ik ben trots op mijn team dat de hele transitie begeleidt heeft.  In het afgelopen jaar hebben we het hele systeemlandschap van de verkeerscentrale aangepast zonder ongeplande downtime, en de weggebruiker heeft er helemaal niets van gemerkt.

Inmiddels is de opvolger benoemd die mijn projectmanagement rol gaat overnemen, ik blijf nog wel voor een beperkt deel van mijn tijd als adviseur aan dit project verbonden. De komende maanden wordt de vleugel van het gebouw waar voorheen de bediening plaats vond, volledig vernieuwd, waarna de bedienruimte in het najaar weer terug verhuisd naar volledig vernieuwde control room op de oorspronkelijk locatie.

Parallel daaraan ben ik begonnen met het nadenken over mijn nieuwe opdracht, die gaat over het innovatiegericht inkopen binnen Rijkswaterstaat. In de bedrijfslevenbrief van het Kabinet is 2,5% als streefpercentage genoemd. Binnen Rijkswaterstaat starten we het eerste jaar met de realisatie van een aantal boegbeeldprojecten.  Het team wat moet worden opgezet gaat deze projecten steunen met passende inkoopinstrumenten om het innovatiegericht inkopen toe te kunnen passen.

Mijn eerste indruk na enkele weken is dat het een leuk en dynamische opdracht is. Er blijkt al veel te zijn, en ook andere projecten willen graag aanhaken. Tot slot hebben ook andere inkopende overheidspartijen zich al gemeld met vragen.  Het zal nog een flinke uitdaging worden om dat allemaal op te gaan pakken met de hoeveelheid beschikbaar mankracht.

donderdag 5 juli 2012

Vertrouwen in de Bouw

Mooie compilatie van het gesprek met Minister Schultz over vertrouwen in de Bouw.

vrijdag 18 mei 2012

Ontwerpen in 48 uur met BIM

Deze interessante video kwam ik tegen naar aanleiding van de lectorale rede van Willem Verbaan.  Interessante visualisatie van wat er allemaal mogelijk is met BIM.

vrijdag 27 april 2012

Innovatie in de bouwsector

De afgelopen weken stonden veel afspraken in mijn agenda rondom innovatie in de bouwsector.  Allereerst was ik op 17 april aanwezig op de projectendag van Rijkswaterstaat. De DG-Rijkswaterstaat in zijn speech aan dat Rijkswaterstaat zal moeten streven naar een hoger serviceniveau en hogere klantwaarde in een tijden van bezuiniging en kleinere budgetten.  Innovatie zal hiervoor nodig zijn.  Het zal een uitdaging zijn om hiervoor in projecten ruimte te creeren, want innovatie is een stukje risico, en dat is voor projecten altijd lastig.

De volgende dag hebben we een uitstekende bijeenkomst gehad bij Pianoo om te overleggen over het boegbeeldproject Watermanagement uit het programma Inkoop Innovatie Urgent.  Leuk om na te denken over de inkoopkant van dit thema en de relatie met topsector water.   De maandag erop heb ik nog nagesproken met Sjaak de Wit, we hebben samen nagedacht hoe we de inkoopkolom kunnen betrekken bij de vraagstukken die er rond dit thema voor liggen.

Op donderdag 19 april mocht ik aanwezig zijn bij een bijeenkomst van de vakgroep Civiele Betonbouw van Bouwend Nederland, met als thema innovatie in de GWW-sector. Interessante sprekers, ik was erg onder de indruk van de aanpak van de stichting Pioneering. En ook de presentatie, zie hieronder,  over crowdsourcing van Jan Willem Alphenaar was erg leuk. Er zaten een aantal leuke voorbeelden in die ik twee jaar terug ook al bij Binnenlandse Zaken tegen ben gekomen, zoals bijvoorbeeld www.verbeterdebuurt.nl

In de intervisie-sessie kwamen er weer een aantal mooie punten op tafel.
- Hoe kan je in een aanbestedingstraject ruimte maken voor innovatie? Soms moeten er contractuele bepalingen aangepast worden, soms ligt het in onderliggende normen (die er natuurlijk ook niets voor niets zijn).
- Herhaalbaarheid van innovaties in de GWW-sector is lastig.  Datzelfde geldt voor intelectueel eigendom.

Een hele interessante discussie ontstond over de vraag of je innovatie niet moet afdwingen door gewoon hele zware eisen te stellen. Schonere auto's  konden immers ook niet, maar sinds er labels werden ingevoerd verschijnen er allemaal zuinigere auto's op de markt.  Misschien kan je ook in de GWW-sector met zo'n prikkel werken. Een voorbeeld wat veel genoemd werd is gewoon eisen dat 'het asfalt' over 5 jaar weer 10 decibel stiller is.  Als je dat nu aankondigd kunnen bedrijven gaan anticiperen en innoveren.  Toch wel iets om over na te denken.

Een ander interessant punt was het doen van een voorinvestering om daarna te kunnen besparen op beheer en onderhoud.  Soms komen er echt hele goede voorstellen langs. Maar financieel is dit lastig. Enerzijds omdat aanleg en beheer & onderhoud financieel gescheiden stromen zijn bij de overheid. Dat maakt het erg lastig om hier tussen te schuiven.  Daarbij is het niet mogelijk om zo maar even te schuiven, want waar vind je geld voor voorfinanciering. Als mogelijk oplossing zou je misschien aan een innovatiefonds kunnen denken.

Tot slot was er vrijdag 20 april de zolderopruiming.  Ik ben bij het eerste deel van de sessie aanwezig geweest. Een goede speech van de topman van de dienst Infrastructuur van Rijkswaterstaat Cees Brandsen, die ook aan gaf zich te willen inzetten voor een beter innovatieklimaat in de sector.  

De komende weken gaan we alle innovaties beoordelen, zodat we voor 1 juni iedereen individueel kunnen terugmelden. Op 1 juni geeft Rijkswaterstaat terug welke generieke belemmeringen we gezien hebben, hoe we daar tegen aan kijken, en hoe Rijkswaterstaat verder wil met Innovatie. Wat dat betreft komt er nog een leuke tijd aan.

zondag 15 april 2012

Lerend vermogen en innovatie in de bouwsector

De komende weken gaan erg druk worden. Rondom innovatie en het versterken van de bouwsector staan er een aantal mooie initiatieven op de agenda.

Allereerst de zolderopruiming van Rijkswaterstaat.  Een prachtige titel waardoor al mooie gesprekken op gang zijn gekomen.  Op vrijdag 20 april kan de markt laten zien welke innovaties er beschikbaar zijn die écht een tweede kans verdienen.  Eind vorige week heb ik even contact gehad met de projectleider, we gaan al richting de vijftig inzendingen.

Een bijkomend doel van deze bijeenkomst is om ook een beeld te krijgen waarom het uitrollen van innovatie niet van de grond lijkt te komen in de bouwsector. Ligt dit aan belemmerende wet- of regelgeving, risicomijdende opdrachtgevers en/of opdrachtnemers, of moeten we dit in houding en gedrag zoeken?   Dit is een discussie die al lang loopt, ook vrijdag zullen we gaan zien wat voor de geselecteerde innovaties de oorzaak is dat er een tweede kans nodig is.

Deze hele sessie is een aanloop naar 1 juni. Op die dag zal Rijkswaterstaat de nieuwe inkoopstrategie voor het inkopen van innovaties presenteren. Deze strategie sluit aan bij het topsectorenbeleid van het Ministerie van EL&I.  Ook gaan we op deze dag in op experimenteerruimte voor de sector.   De voorbereidingen hiervoor liggen op koers. 

Achter al deze activiteit speelt de vraag of en hoe het lerend vermogen van de bouwsector en de andere sectoren waar Rijkswaterstaat samen mee werkt te vergroten?  Dit geldt voor de goede orde zowel aan de opdrachtgevers en opdrachtnemerszijde.   Op dit moment is zichtbaar dat veranderingstrajecten  vaak lang duren en moeizaam verlopen. Vernieuwingen die wel tot stand komen blijven vaak geïsoleerd in plaats van zich over de sector te verspreiden.  En dat in een tijd waarin de maatschappelijke vraagstukken groot zijn, en de financiele speelruimte van de rijksoverheid kleiner zal worden.  Volgens mij ligt hier een groot gezamenlijk probleem,  en kan de zoektocht naar de oplossing gaan beginnen

maandag 26 maart 2012

Weekje achter de schermen - veel innovatie op zolder??

De afgelopen week kan ik voor mijn volgers een beetje stil over gekomen zijn. Wees gerust, ik ben er nog. Er was niet heel veel spannends te melden, maar er zit nog genoeg in het vat.  Bovendien was vorige week een week met een beperkt aantal afspraken, dat gecombineerd met het mooie weer heeft ook wel geresulteerd in een wat andere werk-prive balans, ook wel eens lekker.

Het begin van de week is er nog veel langs gekomen voor de Zolderopruiming van Rijkswaterstaat.  Het lijkt erop dat dit initatief door de markt goed is ontvangen. De eerste reacties zijn erg positief. Ik ben erg benieuwd wat er allemaal gaat komen aan business cases.  

Daarnaast ben ik erg druk geweest met mijn verkeerscentrale project. Veel documenten moesten worden, maar dat hoort bij projectmanagement.  Ik ben wel trots op mijn team, we hebben in een relatief korte tijd een hoop werk verzet met elkaar.

Tot slot wil ik graag mijn tweet van de week met jullie delen: Liever dat dit op de knieen langs de moet, dan naar de en/of de   =De twee was bedoeld als parodie op de klagende Roemer op TV.  Aan de hoeveelheid reacties hierop was overduidelijk dat er vrijage van het Kabinet met de SGP behoorlijk gevoelig ligt bij sommige medeburgers. Veel reacties gehad, en enkele die ik uit fatsoen maar niet zal herhalen.

zaterdag 17 maart 2012

Op weg naar bouw 3.0?

Deze week heb ik erg veel inspiratie opgedaan door de Masterclass van Vernieuwing Bouw over Leiderschap, Innovatie en klantwaarde.  Kijk hier voor een twitter-impressie.  Het was een hele inspirerende bijeenkomst met veel stof om over na te denken.

Eerste spreker was Ronald van den Hoff van Seats2Meat. Sowieso leuk om daar weer te zijn, ik moet er voor mijzelf echt eens een aantal keren gaan werken om het concept echt te ervaren.  Ronald had een inspirerend verhaal over society3.0  Zijn visie op de overheid is wat gechargeerd, maar hij benoemd wel een aantal fundamentele punten waar de overheid echt over na zal moeten denken.  Hoe ziet de overheid er in de 21e eeuw en in het internet-tijdperk uit?

Aansluitend was de vloer voor Ronald Velten van IBM  De visies van dit bedrijf op smart mobility en smart cities vind ik altijd erg inspirerend.  Tijdens de nazit nog even uitgebreidt met Ronald gesproken over smart cities RIO.  Volgens mij zit hier heel veel IT-technologie achter waar we ook in Nederland gebruik van kunnne maken.

Na deze sprekers hebben we een interessante discussie gehad over wat deze ontwikkeling betekend voor de bouwsector. Het onderscheid tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers maakt vooralsnog een echt open en gelijkwaardige samenwerking lastig, de aanbestedingsregels versterken dit nog eens. Wel was iedereen het erover eens dat we innovatie nodig is. 'Begin met innoveren in bestaande infrastructuur'. Daar is de noodzaak ook het grootst, zie de problemen in de kantorenmarkt. 'Als bestaande organisaties er nog niet klaar voor zijn, zet er dan een organisatie naast die zonder ballast aan de slag kan'.  Een interessante conclusie om nog eens over door te praten.
Tijdens deze sessie heb ik ook het boek society3.0 meegekregen.  De afgelopen dagen heb ik daarin wat delen doorgenomen.  Met name het onderdeel ontwikkelingssamenwerking viel mij op.  Eerder schreef ik over het proefschrift van Rutger van Noort. Hij pleit voor meer visie en een gezamenlijke doelstelling voor ontwikkelingssector. Daarnaast zie je nu in het topsectorenbeleid dat ontwikkelingssamenwerking veel meer gekoppeld worden aan economische ontwikkeling.  In het boek Society3.0 wordt ontwikkelingssamenwerking veel meer in de samenleving bij het individu gelegd.  De rol van de overheid en NGO's is veel beperkter.  Ik vind dit een verfrissende interessante visie op een hele andere organisatie van ontwikkelingssamenwerking.

dinsdag 31 januari 2012

Een vliegende start van het nieuwe jaar

De kerstvakantie lijkt nog wel gisteren, en toch is het alweer de laatste dag van de maand januari. De tijd is omgevolgen. Op het randje van deze maand nog een blog waarin ik terug kijk op de start van het nieuwe jaar.  Terug kijkend is het leuk om even mijn timeline op twitter erbij te pakken, daar komen een aantal leuke rode draden uit.

Veel reuring over de topsectoren.
Deze maand veel reuring over de topsectoren. De innovatiecontracten zijn beschikbaar en de human capital agenda's opgeleverd. Volg @Chrisbuijink voor meer informatie.

Koppeling ontwikelingsbeleid aan de topsectoren.
Staatsecretaris Knapen heeft ook in januari zijn speerpunt water toegelicht. De koppeling van ontwikkelingsamenwerking aan het topsectorenbeleid is volgens mij een hele kansrijke ontwikkeling. Volg @lsilvis voor meer informatie

Ontwikkeling in projectenland.
Naast terugblikken op 2011, waarbij ik vind dat de oplevering van de Zandmotor echt ontbreekt, is er ook dit jaar al weer behoorlijk wat gebeurd in de sector. De openstelling van de landtunnel Leidsche Rijn is een mijlpaal waar veel collega's aan hebben meegewerkt. Het incident bij Sluis Eefde zal ook de komende tijd veel van collega's vragen. Volg @ingridkoenen voor meer informatie.

Water, water en nog eens water.
Januari was ook de maand van het water. We begonnen met teveel water, met als gevolg dreigende overstromingen in het noorden.  Veel berichten dat er maar meer pompen moesten komen.  De maand eindigt met bevroren water, en vandaag het bericht dat alle gemalen stilgelegd zijn omdat het ijs dan sneller groeit. Hoezo pompen?Volg @Waterschappen voor meer informatie.