zondag 28 juli 2013

Servicekoopflats, een probleem dat al jaren op de plank ligt


Gisteren besteedde Eenvandaag aandachts aan servicekoopflats. Serviceflats hebben hun beste tijd gehad. Op de huizensite Funda staan ongeveer zesduizend luxe seniorenflats te koop. De erfgenamen willen er vanwege de torenhoge servicekosten zo snel mogelijk van af. En daardoor zakken de prijzen flink: sommige van deze seniorenwoningen worden aangeboden voor slechts tienduizend euro.Deze problemen zijn niet nieuw, al in mijn afstudeeronderzoek was dit probleem zichtbaar. Toen al was zichtbaar dat de woonkwaliteit van de appartementen bonvoldoende was, er onvoldoende financiele middelen waren voor herontwikkeling, en de constructie met de hoge servicekosten en een vast afnamepakket een eindig business model was.

Er lagen wel destijds wel kanssen in het feit dat servicekoopflats als pioniers gezien werden op het gebied van combineren van wonen en zorg. Inmiddels zijn er legio alternatieven en is ook dit alternatieve business model waarschijnlijk niet meer toepasbaar.

Hoe komt het dat dit probleem de afgelopen jaren niet aangepakt is, maar alleen maar urgenter geworden is? De oorzaak en de sleutel tot een oplossing ligt bij de  eigendomsverhoudingen. Veel servicekoopflats hebben een eigendomsstructuur waarbij één of enkele eigenaren veel besluiten kunnen tegen houden. Veel bewoners zijn in de laatste fase van hun leven, en hebben geen trek in transities of grote herontwikkeling. Zolang dit dilemma bestaat zal het lastig blijven om op dit dossier een doorbraak te bereiken. Tenzij er zoveel servicekoopflats leeg komen te staan, dat de eigenaren daarvan voldoende massa hebben om de status quo te doorbreken. En dan nog zal het gezien de situatie op de huizen- en vastgoedmarkt een behoorlijke uitdaging zijn om een alternatief concept voor deze complexen te bedenken.
sitestat

dinsdag 23 juli 2013

Gaat de blaze levens redden?

Klinkt als een briljant idee.  Concept ziet er goed uit, en crowfunding campagne is succesvol verlopen.

zondag 21 juli 2013

Ondernemingsfinanciering en MKB


Het ministerie van EZ heeft een aantal interessante documenten gepubliceerd over ondernemingsfinanciering en het MKB.  Allereerst de kamerbrief, de conclusie dat de financiering aan ondernemingen onder druk staat zal niemand veassen. Wel opvallend is dat de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's), een steeds belangrijkere rol lijken te hebben met 47% van het aantal venture capital investeringen. Ook de alternatieve financieringsvormen buiten banken, crowfunding, kredietunies en MKB-obligaties, is interessant.

Bij het rapport van het Ministerie zit ook het onderzoek naar Crowdfinance. Er interessant om te lezen hoe dat aan het groeien is. De windcentrale is met 7 miljoen euro natuurlijk wel het voorbeeld van deze vorm van financiering. Het is ook een mooi voorbeeld hoe de investering duurzame energieopwekking opgehaald kan worden.

vrijdag 19 juli 2013

Hoe de sneeuwbal 'innovatiegericht inkopen' groter wordt


De laatste weken wordt mij steeds meer duidelijk dat het innovatiegericht inkopen nu echt van de grond aan het komen is. We maken vorderingen met het inkoopkader, in de komende weken hopen we de laatste aanpassingen te verwerken. En dan het besluitvormingstraject in richting vaststelling!

Dat we op de goede weg zijn blijkt ook al wel uit de toegenomen belangstelling vanuit projecten, daar moet het binnen RWS gebeuren.  We zien de belangstelling voor het innovatiegericht inkopen toenemen. Verschillende projecten komen langs voor advies, en de eerste projecten geven inmiddels aan ook echt aan de slag te willen gaan.  Ook buiten Rijkswaterstaat neemt de belangstelling toe. Andere uitvoeringsorganisaties en andere departementen hebben belangstelling. Dillema is nog wel hoe we slim met de grote belangstelling om kunnen gaan.

Tot slot zie ik ook in de markt de bekendheid en de belangstelling groeien. De eerste verzoeken om het kader te verspreiden zijn binnen, en ook het aantal voorstellen vanuit de marktpartijen neemt toe. Er zitten ook opvallend veel MKB'ers tussen die op basis van de innovatieopgave en/of het beleidskader zelf met voorstellen komen. Wel spannend of het gaat lukken dit goed en tijdig te beoordelen en af te handelen.

Het was dus weer een mooie week. Volgende week wel twee geblokkeerde dagen om even goed na te denken hoe we met een beperkte groep collega's met al die ambities en belangstelling om gaan. En om verder te schrijven aan het beleidskader. 

woensdag 17 juli 2013

Leergang Van kennis naar beleid: klimaatbeleid en energie - de betekenis van taal


Begin juli stond in de leergang 'Van kennis naar beleid' de eerste module op de agenda, deze ging over het klimaat- en energie-beleid. Een interessante module, wel zit deze vakinhoudelijk het verst weg van mijn eigen werk.

Eerste spreker van de dag was Bram Bregman. Hij is klimaatonderzoeker en is ook hoofd van de Nederlandse delegatie van het IPCC. Hij heeft een toelichting gegeven op de stand van het klimaatonderzoek en daarna hebben we een intensief gesprek gehad waarin ook de harde confrontatie tussen voor en tegenstanders in het klimaatdebat prominent aan de orde kwam.

Wat bijzonder opvalt de rol van communicatie en taal hierin.  Wat je ziet is dat voorstanders de tegenstanders proberen te overtuigen, soms met nog meer diep inhoudelijke documenten.In de groep was al zichtbaar dat door de veelheid aan inhoudelijke argumenten een soort terughoudendheid ontstaat, waardoor mensen extra kritisch worden op de argumentatie lijn. Ook bijzonder in het klimaatdebat is dat het gevaar, en de risico's heel erg overheersen.  Het feit dat er voor Nederland, en het Nederlandse bedrijfsleven in het buitenland, ook kansen liggen komt bijna niet aan de orde. Met zo'n negatief beeld biedt je ook geen perspectief aan mensen, waardoor het niet aantrekkelijk wordt om in het beeld mee te gaan.

De tweede spreker van de dag is Wim de Ridder. Hij had een interessant betoog. Het contrast met de eerste spreker kon bijna niet groter. Heerlijk optimistisch. De sfeer in de groep sloeg ook meteen om van kritisch naar constructief.  Inhoudelijk interessant is dat Wim de wet van Moore  er regelmatig bij pakt. Deze geldt niet alleen voor ICT, maar lijkt ook van toepassing op de ontwikkeling van zonnecellen. Als dat zo zou zijn, en je trekt de lijn door naar de toekomst, zou zonneenergie zo goedkoop gaan worden, dat het veruit de dominante energiebron wordt en de prijs van energie flink gaat dalen, of zelfs bijna gratis wordt.

Laatste spreker was Bouwe de Boer van de gemeente Leeuwarden, hij is bezig on Leeuwarden in 2020 onafhankelijk van fossiele brandstoffen te maken en is een eind op weg. Leuk en inspirerend om te zien hoe ver men al is in Leeuwarden. Tegelijkertijd kan er in de verhouding tussen Rijk en gemeenten ook nog wel het nodige verbeteren.

De tweede dag van de module hebben we gekeken wat de kennis uit de eerste dag zou betekenen voor het huidige beleid. Twee prominente zaken kwamen naar voren. Allereerst dat bij het klimaatbeleid taal erg belangrijk is.  Alleen maar waarschuwen zonder perspectief is niet aantrekelijk om in mee te gaan. Verder hebben we wat dieper ingezoomd op de relatie Rijk en gemeente. Wat kan je daar in deze specifieke case nog mee.

Het weekend na de module stond er in het Technisch Weekblad een interview met Egbert-Jan Sol, directeur Innovatie bij TNO over de multinationals van de toekomst. De vijf toekomstige multinationals die hij ziet sluiten aan bij wat er in de module is besproken, namelijk:
-  een machinebouwer voor de machines voor de productie.
-  Multinationals in oplsag van duurzame energie door middel van solar fuels
- Voedingsconcern dat met 3D-printers gezonde voeding op maat levert
- Deap Sea mining international die dreigende grondstoffenschaarste aanpakt
- Mobiliteitsbedrijf dat congestie op lost met geleid rijden.

Het leuke van dit rijtje is dat het een bevestiging is dat we er nieuwe kansen komen voor ons land, genoeg perspectief om de komende jaren uit de crises te komen.

woensdag 10 juli 2013

Inkoop jaagt innovatie aan


Deze week is er een speciale nieuwsbrief verschenen over Innovatiegericht Inkopen binnen Rijkswaterstaat. We zijn er nu een jaar mee aan de slag, en inmiddels worden de eerste resultaten zichtbaar. Hierbij een link naar het hoofdartikel, van daaruit is het mogelijk om door te klikken naar een drietal projecten. 

De nieuwsbrief geeft een mooi inkijkje in waar we staan. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan het beleidskader Innovatiegericht Inkopen. Verder merken we ook dat binnen en buiten Rijkswaterstaat de interesse groter wordt.  Voor iedereen die het afgelopen jaar de blogs van mij op dit thema gelezen heeft is deze nieuwsbrief een aanrader.

Meer weten over innovatiegericht inkopen, neem dan contact op en/of abonneer je op de nieuwsbrief. En uiteraard blijf ik op dit blog verslag doen van de ontwikkelingen

De oude wereld vergaat… Blijf niet in de grot! (2) – Het Nieuwe Werken Blog – Verruimt uw inzicht in Het Nieuwe Werken

Interessant blog om eens even over na te denken. Aanrader. 

De oude wereld vergaat… Blijf niet in de grot! (2) – Het Nieuwe Werken Blog – Verruimt uw inzicht in Het Nieuwe Werken