maandag 12 april 2010

Over Verkiezingsprogramma's, mobiliteit, water en openbaar bestuur

Allereerst iedereen bedankt met de vele felicitaties voor mijn verjaardag. Na weer wat te zijn bijgekomen van het grote feest en het lezen van alle heroverwegingsrapporten zijn inmiddels ook alle verkiezingsprogramma’s over ons uitgestort. De SP, groenlinks en het CDA hadden hun verkiezingsprogramma al geleverd, hier heb ik al eerder over geblogd. De afgelopen weken is er een stroom aan programma’s opgeleverd en zijn van bijna alle partijen de programma’s gereed. Bijna alle, het programma van de SGP volgt nog en van de PVV is nog niet bekend of en wanneer er een verkiezingsprogramma komt.Allereerst het verkiezingsprograma van D66. Duidelijke keuzes, op alle gebieden. Hypotheekrente-aftrek, betalen per kilometer en AOW. Kennis, Innovatie en duurzaamheid als belangrijke speerpunten. Voor mij persoonlijk erg aansprekend. Duurzaamheid wordt ook goed uitgewerkt in het thema mobiliteit, als het gaat om biobrandstoffen, duurzame mobiliteit en schonere auto’s. Als het gaat om het middenbestuur kiest D66 voor het opschalen van provincies tot sterke landsdelen en een slanke rijksoverheid.


Ook de PvdA heeft haar verkiezingsprogramma uitgebracht. Samen met het CDA strijdt de PvdA om de titel van meest abstracte verkiezingsprogramma. Verder valt op dat er ‘relatief weinig’ bezuinig wordt, het huishoudboekje op orde is kennelijk niet zo belangrijk. Een interessante gedachte vind ik wel het voorstel om de uitvoeringsorganisaties te clusteren. Op fysiek terrein kan ik hier iets van maken met RWS, ProRail, Tennet, RGD, DLG en Staatsbosbeheer. Vele combinaties zijn hier mogelijk, mooie set afkortingen trouwens. Snapt iedereen het nog?


Het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie bevat weinig verrassing, het past bij de partij. Wat ik wel noemen is de aandacht voor het actieplan spoort. Bestuurlijk kiest de CU voor drie bestuurslagen, met als aandachtgebied voor de provincie de fysieke leefomgeving. Dit betekend op Rijksniveau dat VenW, VROM en delen van LNV samen kunnen gaan in één departement. Verder wil de CU ProRail onder brengen bij Rijkswaterstaat, zodat er één beheerder voor alle infrastructuur ontstaat.


Bij Trots op Nederland herken ik in het verkiezingsprogramma heel erg veel van de Amerikaanse gedachte van de kleine overheid. Concentreren op kerntaken. Toch is dit niet helemaal consistent doorgevoerd. Op mobiliteitsgebied moeten de belangrijkste verkeersaders 8-baans worden (Leuke klus hoor). Maar tevens moet het Kwartje van Kok worden teruggegeven. Ik ben dan ook benieuwd naar de financiële doorrekening van dit programma. Een heel opvallend voorstel is het onderbrengen van de waterschappen bij Rijkswaterstaat. Een monsterklus met als resultaat een gigantische organisatie (Hoeveel fte’s zouden dat wel niet zijn). Rijkswaterstaat wordt nu al een koninkrijk genoemd, na deze fusie hebben we het zeker over een keizerrijk.


Tot slot de VVD. Deze partijen trekt in haar verkiezingsprogramma € 500 miljoen meer uit voor mobiliteit en neemt daarin wel een afwijkend standpunt in ten opzichte van de overige partijen. Bestuurlijk wordt gekozen voor sterke provincies, met hele specifieke taken en mogen de waterschappen blijven bestaan (hoewel het bestuur van het waterschap niet meer direct verkozen wordt). Verder is de VVD niet geheel onverwacht tegen de kilometerheffing.

Tot slot de SGP. Deze partij presenteert het programma op 19 april.

Nu bijna alle programma’s bekend zijn blijken ondanks alle bezuinigingsperikelen de klassieke links-rechts verschillen op het gebied van mobiliteit niet al teveel te zijn veranderd. Links heeft een accent op OV,  rechts investeert in asfalt. Voor betalen per kilometer valt tot slot op dat de weerstand vooral aan de flanken zit.


Interessanter zijn de standpunten rondom de inrichting van het openbaar bestuur. Zowel op Rijksniveau, op niveau van het middenbestuur (zowel provincies als waterschappen) of de uitvoeringsorganisaties zijn er veel verschillende ideeën. Ik vind het ook lastig daar nu al een lijn of clustering in te trekken. Dit veld verdient een nadere analyse. Wordt vervolgd dus.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten